05/10/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28/01/2008 13:43  -  1164 αναγνώσεις

Η συνεδρίαση έγινε με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζεται στον ΔΚΚ, που αφορούσε την έγκριση του ισολογισμού - απολογισμού του Δήμου χρήσης 2006. Για το θέμα αυτό παρευρίσκονταν ο Πρ/νος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καφεσάκης καθώς και ο Ορκωτός Λογιστής που διενήργησε τον έλεγχο κ. Mόσχος και ενημέρωσαν το σώμα σχετικά.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2006 όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής και στα κατατεθέντα φύλλα ισολογισμού - απολογισμού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.