11/04/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/05/2007 10:42  -  1212 αναγνώσεις

Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-04-2007

Θέμα 1. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να κατανείμει συνολικό ποσό 57.354,84 € (που αποτελεί επιχορήγηση 1ου εξαμήνου 2007) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, ως ακολούθως:

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου Εξάμηνου 2007
1.
Ενιαίου Λυκείου

 

7.500,00
2. 1Η Ενιαία 1ου & 2ου Γυμνασίου 9.000,00
3.
2η Ενιαία 3ο Δημοτ.-3ο Νηπιαγ.) 7.600,00
4.
3η Ενιαία (4ο - 4ο Νηπιαγωγείο) 4.000,00
5.
4η Ενιαία (ΤΕΕ - ΙΕΚ) 4.500,00
6.
5η Ενιαία (1ο Δημοτικό -6ο Νηπιαγ.) 3.000,00
7.

2ου Δημοτικού

6.200,00

8.

Ειδικού Σχολείου

865,00

9.

1ου Νηπιαγωγείου

840,00

10.

2ου Νηπιαγωγείου

1.600,00

11.

5ου Νηπιαγωγείου

780,00

12.

Σκοπής

1.655,00

13.

Πισκοκεφάλου

3.000,00

14.

Τουρλωτής

1.630,00

15.

Σφάκας

3.000,00

16.

Χαμεζίου

750,00

17.

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

1.434,8

 

ΣΥΝΟΛΟ

57.354,84

 

 

Η κατανομή έγινε σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

Θέμα 2. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εκφράσει σύμφωνη γνώμη για τη λήψη από τη Δημοτική Επιχ/ση Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Σητείας, δανείου ύψους 162.316,03 € για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των παρακάτω έργων που έχουν ενταχθεί στο Π.Ε.Π Κρήτης :

- Αποχέτευση ΤΕΙ (παράρτημα Σητείας), πρ/σμού 310.000,00 €

- Αντικατάσταση γεώτρησης Μάναρη-αγωγού μεταφοράς και προσθήκη

δεξαμενής στη Γκέλλα, πρ/σμού 689.000,009 €

 

Θέμα 3. Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη συμπλήρωση του κανονισμού άρδευσης του Δήμου, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 18ο

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα, εφόσον απαιτηθεί, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης (λειψυδρία, ανομβρία κ.λ.π)

Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός άρδευσης ως έχει.

Θέμα 4. Αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει όπως στην Επιτροπή παραλαβής εργασιών - μεταφορών αξίας μέχρι 2.934,70 € (1 εκ. δρχ.) σύμφωνα με το άρθρο 63 του Π.Δ. 28/80, καθώς και των προμηθειών που ξεκίνησαν το 2006 και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, συμμετέχει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσιφετάκης Μανώλης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Πρωτογεράκη Μιχάλη.

 

Θέμα 5. Αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει την από 9/1/06 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου αφενός γιατί το αντικείμενό της, με τη λειτουργία του νεοσυσταθέντος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας στο οποίο μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που ασκούσε το Λ.Τ.Λ., δεν υφίσταται πλέον και αφετέρου γιατί το ποσό των 30.000,00 € που προβλέπει η σύμβαση ως αμοιβή για τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες είναι ελάχιστο και δεν καλύπτει τη δαπάνη των εργασιών.

 

Θέμα 6. Αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τις ενέργειες του Δημάρχου που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου και τον εξουσιοδοτεί να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς τη κατεύθυνση αυτή, εκμεταλλευόμενος τις όποιες δυνατότητες χειρισμού του παρέχει η υπάρχουσα νομοθεσία.

 

Θέμα 7. Αποφάσισε να εγκρίνει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ''αρ. 3/2007 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Θέμα 8. Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων», πρ/σμού 16.955,00 € με αυτεπιστασία του Δημάρχου τον οποίο και εξουσιοδοτεί για την υλοποίηση της παρούσης.

Το ποσό του έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις του πρ/σμού για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.

 

Θέμα 9. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ), για την εκτέλεση του έργου: Προμήθεια - τοποθέτηση - συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών, πρ/σμού 10.000,00 € σύμφωνα με το υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της .

 

Θέμα 10. Αποφάσισε ομόφωνα να:

  1. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, μεταξύ:

α) του Δήμου μας ο οποίος θα καλύψει οικονομικά το κόστος

β) της Τ.Ε.Δ.Κ. Λασιθίου η οποία θα οργανώσει και θα συντονίσει το πρόγραμμα της ενιαίας διαχείρισης των υδάτων των Δήμων του Νομού

γ) των παρακάτω Αγροτικών Συνεταιρισμών οι οποίοι θα αναλάβουν να διαθέσουν το προσωπικό που απαιτείται για την εφαρμογή του προγράμματος καθώς και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος στο σκέλος που τους αφορά:

 

  • Αγροτικό Συνεταιρισμό Έξω Μουλιανών για τα τοπικά διαμερίσματα: Μέσα Μουλιανά, Εξω Μουλιανά, Μυρσίνη, Σφάκα, Τουρλωτή και Λάστρο

 

  • Αγροτικό Συνεταιρισμό Πραισσού για τα δημοτικά διαμερίσματα: Πραισσός, Μαρωνιά, Κατσιδόνι, Σταυρωμένος, Άγιος Γεώργιος και Παρασπόρι.

 

  • Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρυών για τα δημοτικά διαμερίσματα: Κρυά, Χαμέζι, Πισκοκέφαλο, Αχλάδια, Ρούσσα Εκκλησιά & Σκοπή.

 

Η παραπάνω σύμβαση δίνει το δικαίωμα στους συγκεκριμένους συνεταιρισμούς να προσλάβουν υδρονομείς για την τρέχουσα περίοδο άρδευσης.

 

Θέμα 11. Αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με την Υγεία την 24/4/07, στο κλειστό γυμναστήριο του Ενιαίου Λυκείου Σητείας, που θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα: Λοιμώξεις με παγκόσμιο ενδιαφέρον (SARS, AIDS, νόσος των πτηνών κ.λ.π.)