16/02/2007, Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης εκμίσθωσης ακινήτου

13/04/2007 12:51  -  1144 αναγνώσεις

Ο Δήμαρχος Σητείας Νίκος Κουρουπάκης

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή, και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου του Δήμου στη θέση ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ του δημ. διαμ. Μέσα Μουλιανών, συνολικής έκτασης 100 μ2 με τον εξωτερικό χώρο για λειτουργία σχετικού καταστήματος αντί του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) το μήνα

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σητείας την 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 μέχρι 12,30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

  • Βεβαίωση ότι είναι δημότης της Σητείας
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, για παρακατάθεση ποσού ίσου με το 10% του κατώτατου μηνιαίου μισθώματος υπολογιζόμενο για ένα έτος, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος του διαγωνισμού
  • Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας Γραφείο Δημαρχιακής επιτροπές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Σητείας


ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ