21/02/2007, Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Σητείας, οικονομικού έτους 2007

13/04/2007 13:00  -  1126 αναγνώσεις


Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 

 

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Σητείας, οικονομικού έτους 2007 όπως τελικά διαμορφώθηκε και ο οποίος σε ανακεφαλαίωση εμφανίζει τα πα­ρακάτω :

 

A. E Σ O Δ A

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Α............................ 5.577.786,37 €

Ε Κ Τ Α Κ Τ Α............................ 3.491.854,70

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) . . . 1.442.103,18

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.104.314,65

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ . . . . .. . . . . . 874.123,66

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ...................... " 1.018.917,16

-------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 14.509.099,72 €

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ...................... . . 6.694.529,44 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ . . . .. . . . .. . . . . .. 4.590.081,43

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.O.E. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ . . . .. . . .. . . . .. . . 3.107.189,94

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ................... 117.298,91

------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.509.099,72 €

 

Στην απόφαση αυτή, πλην του τμήματος του πρ/σμού που αφορά στα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, μειοψηφούν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβάκης, Μεραμβελλιωτάκης, Συλλιγαρδάκης, Λογκάκη και Γιαννακάκη.