24/01/2007, Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/04/2007 11:52  -  1787 αναγνώσεις

Κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2007 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η ανάκληση παραχώρησης του πάρκιγκ στη ΔΕΠΟΤΑΣ και η ελεύθερη διάθεσή του στο κοινό.
 2. Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 4, ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου στον οποίο προβλέπεται και η σύσταση των παρακάτω επιτροπών :
  • Επιτροπή περιβάλλοντος και αγροτικών θεμάτων. Ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και με θέματα που αφορούν τον αγροτικό χώρο(άρδευση, δακοκτονία, καταστροφές από θεομηνίες κ.λ.π)
  • Επιτροπή εποπτείας και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Παρακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, εκφράζει γνώμη για θέματα διοίκησης και εισηγείται μέτρα προς το Δήμαρχο και το Δ.Σ. Συνεργάζεται με συμβούλους και υπαλλήλους για τη σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Επιτροπή οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Εκφέρει γνώμη για θέματα που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας σο Δήμο καθώς και για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.
  • Επιτροπή αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Επεξεργάζεται και εισηγείται θέματα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες που η εφαρμογή τους θα βελτιώσει την παραγωγικότητα των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.
  • Επιτροπή επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ασχολείται με θέματα ενημέρωσης των πολιτών για το δημοτικό έργο και καλλιεργεί τις δημόσιες σχέσεις με άλλους Δήμους και φορείς. Παρακολουθεί επίσης θέματα επικαιρότητας και ενημερώνει αναλόγως το Δήμαρχο και το Δ.Σ.
  • Επιτροπή στήριξης και προώθησης του εθελοντισμού. Στηρίζει τη διάδοση του εθελοντισμού σε όλα τα παιδία της κοινωνικής ζωής του Δήμου.
  • Συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας. Συγκροτείται με βάση το άρθρο 84 του Δ.Κ.Κ. και ασχολείται με τη καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, τη συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων κ.λ.π
  • Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση. Συγκροτείται με βάση το άρθρο 85 του Δ.Κ.Κ. και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους άνεργους με στόχο την υποστήριξη και ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης.
  • Συμβούλιο Τοπικών υποθέσεων. Σκοπός του είναι η καταγραφή, ανάλυση και αποτύπωση των προβλημάτων, θεμάτων και γενικότερων ζητημάτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, η χάραξη τακτικής και πολιτικής αντιμετώπισης και προώθησής τους μέσα από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, η επιστημονικά και πολιτικά τεκμηριωμένη πρόταση προς το Δ.Σ για θέματα που αφορούν την προοπτική ανάπτυξης και παρουσίας του Δήμου στα γενικότερα και ειδικότερα ζητήματα.
  • Επιτροπή Πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με αρμοδιότητα πάνω σε θέματα σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο, την εφαρμογή, τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου, και τον προγραμματισμό και έλεγχο της οικιστικής ανάπτυξης .
  • Επιτροπή καθαριότητας και πρασίνου, με αρμοδιότητα πάνω σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα της πόλης, τη συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και τη λειτουργία των Σφαγείων, Νεκροταφείων κ.λ.π.
  • Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, με αρμοδιότητα πάνω σε θέματα σχετικά με την υγεία και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας του Δήμου. Επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου κάνοντας τις σχετικές εισηγήσεις. Καταγράφει τα προβλήματα και συνεργάζεται με συναρμόδιους φορείς με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των εχόντων ανάγκη πολιτών.
  • Επιτροπή Κυκλοφοριακών θεμάτων, με αρμοδιότητα πάνω σε θέματα κυκλοφορίας και σταθμεύσεως οχημάτων,
  • Επιτροπή εξωραϊσμού και φωτισμού , με αρμοδιότητα παρακολούθησης της δράσης του ιδιωτικού τομέα που σχετίζεται με την εμφάνιση της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων. Συνεργάζεται με ευαισθητοποιημένους πολίτες και ειδικούς επιστήμονες και εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δ.Σ. μέτρα βελτίωσης της εικόνας του Δήμου. Συνεργάζεται με τη ΔΕΗ και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για θέματα βελτίωσης του φωτισμού οδών και κοιν. Χώρων. Προωθεί τις διαδικασίες ονοματοδοσίας οδών και πλατειών με εισήγησή της προς το Δήμαρχο.
  • Επιτροπή θεμάτων νεολαίας με τους εξής στόχους:

  Προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό της Δημοτικής Πολιτικής σε θέματα της Νέας Γενιάς.

  Ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των νέων.

  Καταγραφή και προώθηση των προβλημάτων των νέων της Πόλης μας.

  Η ενεργοποίηση της Σητειακής νεολαίας για τη συμμετοχή στα κοινά, μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που θα οργανωθούν στα πλαίσια του νέου Δήμου

  Η έκφραση γνώμης για τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις που έχουν ως επίκεντρο την νεολαία

  Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση μέσω αρμοδίων φορέων προγραμμάτων της Ε.Ε. που αφορούν την νεολαία.

  Η δημοσιοποίηση δράσεων της τοπικής κοινωνίας που βοηθούν στη διαμόρφωση μιας αυριανής καλύτερης ποιότητας ζωής.

  Προωθεί και παρακολουθεί τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου νεολαίας.

  Μέλη του συμβουλίου μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, πρώην δήμαρχοι, βουλευτές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, προσωπικότητες από τον πολιτικό και πανεπιστημιακό χώρο , εκπρόσωποι φορέων κ.λ.π.

   

 3. Ψηφίστηκε, ομόφωνα, ο κανονισμός λειτουργίας της Δημαρχιακής Επιτροπής
 4. Καθορίστηκε, κατά πλειοψηφία, η θητεία των Αντιδημάρχων σε ένα χρόνο.
 5. Συγκροτήθηκαν, κατά πλειοψηφία, τα διοικητικά συμβούλια των παρακάτω

Νομικών Προσώπων του Δήμου :

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ανδρουλιδάκης Παντελής δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος
Ζαμπετάκης Δημήτρης, αντ/δρος
Λογκάκη -Κοτσυφάκη, δημοτική σύμβουλος
Γιαννακάκη Μαρία , δημοτική σύμβουλος
Τζίφας Απόστολος , δημότης
Βιτσεντζάκη Ορφανουδάκη Ελένη , δημότης
Αβραμάκη Μαρία, δημότης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Φουρναράκης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος
Συκιανάκης Αντώνης, δημοτικός υπάλληλος, αντιπρόεδρος
Συλλιγαρδάκης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος
Φωτεινή Κουνελάκη, εκπρόσωπος μελών
Δρόσου Γαλάτεια, δημότης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Φουρναράκης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος
Ευχετζής Νικόλαος , αντιπρόεδρος
Σαββόπουλος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
Αβραμάκη-Θαλασσινού Μαρία, δημότης
Τσιμιτάκη Άννα, δημότης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Γωνιωτάκης Μιχαήλ, πρόεδρος
Καλύβας Μάρκος, αντιπρόεδρος
Τσιφετάκης Μανόλης , δημοτικός σύμβουλος
Διαλυνάς Νίκος, δημοτικός σύμβουλος
Συλλιγαρδάκης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος
Μιχελάκη Αικατερίνη, δημότης
Καισερλή Ιωάννα, δημότης

ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Βουγιουκλάκης Κωνσταντίνος, πρόεδρος
Βαζάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος
Σπυριδάκης Στυλιανός, δημοτικός σύμβουλος
Φραγκιαδάκη Δέσποινα, δημότης
Αλεξάκη Ευαγγελία, εκπρόσωπος εργαζομένων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

Καζαμίας Μιχάλης, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, πρόεδρος
Λαγουδάκη Καλλιόπη , αντιπρόεδρος
Φουρναράκης Εμμανουήλ, δημοτικός σύμβουλος
Ζερβάκη Αικατερίνη, δημοτική σύμβουλος
Γιαννακάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος
Χατζάκης Παντελής, δημότης
Φουντουλάκης Ιωάννης, δημότης
Χατζάκη Ειρήνη του Ιωάννη, δημότης
Παπαδάκη Δέσποινα συζ. Εμμ. , δημότης
Μπελιμπασάκη Μαρία, δημότης
Παπαδάκης Μιχαήλ του Εμμ., δημότης

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΟΠΗΣ
Πρωτογεράκης Μιχάλης, δημοτικός σύμβουλος,
πρόεδρος Βασιλάκης Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Κοτσυφάκη
Λογκάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος
Σταματάκη Ιωάννης, μέλος τοπικού συμβουλίου
Σταματάκης Νίκος, μέλος τοπικού συμβουλίου

ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

Γλεζάκης Γεώργιος, πρόεδρος

Κουκουράκης Εμμανουήλ , αντιπρόεδρος

Ζερβάκη Αικατερίνη, δημοτική σύμβουλος

Ζερβάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος

Τσαγκαράκης Νικόλαος, πρόεδρος τοπικού Συμβουλίου

6) Συγκροτήθηκαν, κατά πλειοψηφία τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών

Προσώπων του Δήμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ως παρακάτω:

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΛΥΚΕΙΟΥ

- Δελημπαλταδάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Φουρναράκης Μανώλης , δημοτικός σύμβουλος

- Σπυριδάκης Στέλιος, δημοτικός σύμβουλος

- Μητσακάκης Εμμανουήλ, Δ/ντής Λυκείου

- Συντυχάκης Βαγγέλης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Γαρεφαλάκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος 15μελούς

- Λεβεντέρη -Αλεξανδρή Μαρία, δημότης

o 1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1ο - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

- Κοζυράκης Νίκος, καθηγητής, πρόεδρος

- Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω , δημοτική σύμβουλος

- Φραγκούλη Μαρία, Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου

- Ανδρουλιδάκης Παντελής, Δ/ντής 2ου Γυμνασίου

- Δραμουντάνης Βασίλης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου

- Κατσαμποξάκης Κω/νος, « « « 2ου «

- Επρόσωπος 15μελούς

 

o 2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ-3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

- Τσιφετάκης Μανώλης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Διαλυνάς Νίκος , δημοτικός σύμβουλος

- Αϊλαμάκης Νίκος, Δ/ντής 3ου Δημοτικού

- Βερύγου Ελένη, Δ/ντρια 3ου Νηπιαγωγείου

- Δανδουλάκη Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 3ου Δημοτικού

- Δροσοφορίδη Χάρις, « « « 3ου Νηπιαγωγείου

- Τσαντηράκης Γιώργος, δημότης

o 3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ-4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

- Τσαβαλάς Δημήτρης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Σπυριδάκης Στέλιος , δημοτικός σύμβουλος

- Λυράκης Γιώργος, Δ/ντής 4ου Δημοτικού

- Χατζάκη Μαρία, Δ/ντρια 4ου Νηπιαγωγείου

- Κατσογρεσάκη Καλλιόπη, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 4ου Δημοτικού

- Ρέλλου-Βασιλοπούλου Γεωργία, « « « 4ου Νηπιαγωγείου

- Χρυσουλάκη Φανή, δημότης

o 4η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΤΕΕ (ΕΠΑΛ)-ΙΕΚ)

- Αγγελάκη Ευαγγελία, τραπεζική υπάλληλος, πρόεδρος

- Βαζάκης Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος

- Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος

- Φώσκολου Αικατερίνη, Δ/ντρια ΤΕΕ (ΕΠΑΛ)

- Πλεύρης Εμμανουήλ, Δ/ντής Ι.Ε.Κ.

- Αποστολάκης Μανώλης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων ΤΕΕ (ΕΠΑΛ)

- Δερμιτζάκης Νίκος, εκπρόσωπος 15μελούς

o 5η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ-6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

- Θαλασσινός Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Μεραμβελλιωτάκης Νίκος , δημοτικός σύμβουλος

- Σολιδάκης Νίκος, Δ/ντής 1ου Δημοτικού

- Κοκουβέτση Παναγιώτη, Δ/ντρια 6ου Νηπιαγωγείου

- Βιτσεντζάκη Ελίνα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 1ου Δημοτικού

- Κυριακάκη Ελένη, « « « 6ου Νηπιαγωγείου

- Μπαγορδάκης Γιώργος, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

- Μπελιμπασάκης Κων/νος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Γιαννακάκη Μαρία , δημοτική σύμβουλος

- Τριντάκης Στέλιος, Δ/ντής

- Σπυριδάκης Χαράλαμπος, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Χατζάκης Γιάννης, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Παντελάκης Παύλος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω , δημοτική σύμβουλος

- Γαϊτανάκης Δημήτρης, Δ/ντής

- Πλατανάκη Ελένη, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Μαζωνάκης Μανώλης του Γρηγορίου, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

- Συλλιγάρδος Λευτέρης, πρόεδρος

- Συλλιγαρδάκης Σταύρος , δημοτικός σύμβουλος

- Ρουσσομουστακάκη Φαίδρα, Δ/ντρια

- Λαγουδάκη Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Γαϊτανάκη Χαρούλα, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

- Θαλασσινός Γιάννης, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Μεραμβελλιωτάκης Νίκος , δημοτικός σύμβουλος

- Σταυρακάκη Μαρία, Δ/ντρια

- Πετροσιάν Αγγελική, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Πυργιώτη Μαρία, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

- Χριστοπούλου Μαρία, πρόεδρος

- Σαββόπουλος Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος

- Πουλακάκη Σταυρούλα, Δ/ντρια

- Σαββιδάκη Δέσποινα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Μπελιμπασάκης Βαγγέλης, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

- Χατζάκης Γεώργιος, πρόεδρος

- Παντελάκης Παύλος , δημοτικός σύμβουλος

- Μπεκηρόπουλος Ευάγγελος, Δ/ντης Δημοτικού

- Δραγατογιάννη Θεοδώρα, Δ/ντρια Νηπιαγωγείου

- Παπαδομανωλάκη-Δαμουλάκη Αδαμαντία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΗΣ

- Αχλαδιανάκης Γεώργιος του Ιωάννη, πρόεδρος

- Πρωτογεράκης Μιχάλης , δημοτικός σύμβουλος

- Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος

- Φουντουλάκης Γεώργιος, μέλος τοπικού συμβουλίου

- Μυλωνάς Γεώργιος, Δ/ντής Δημοτικού

- Μαλιώρα Ευαγγελία, Δ/ντρια Νηπιαγωγείου

- Δασκαλάκη Πόπη, δημότης

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

- Τσαβαλάς Δημήτρης,δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Τσαγκαράκης Νίκος , πρόεδρος τοπικού συμβουλίου

- Τσαντάκης Νίκος, Δ/ντής Γυμνασίου

- Κιτσαρά Σοφία, Δ/ντρια Δημοτικού

- Μετζάκη Δέσποινα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου

- Σπυριδάκη-Τερζάκη Αννα, « « « Δημοτικού

- Κουκουράκη Μαρία, εκπρόσωπος 15μελούς

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΦΑΚΑΣ

- Ζερβάκης Χαράλαμπος, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, πρόεδρος

- Ζερβάκη Κατερίνα , δημοτική σύμβουλος

- Ζερβάκης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος

- Παθιάκης Κων/νος, Δ/ντής Δημοτικού

- Παππά Σοφία, Δ/ντρια Νηπιαγωγείου

- Γιαννικάκης Κων/νος, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Δημοτικού

- Μετζογιαννάκη Μαρία, « « « Νηπιαγωγείου

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

- Φουρναράκης Μανώλης,δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Γιαννακάκη Μαρία , δημοτική σύμβουλος

- Λεβαντάκης Γιώργος, Δ/ντής Δημοτικού

- Καζαμίας Μιχάλης, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου

- Γαϊτανάκη Γεωργία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

o ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

- Βακόντιος Μανώλης,δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος

- Γιαννακάκη Μαρία , δημοτική σύμβουλος

- Γουλιέλμου Κατερίνα, Δ/ντρια

- Παπαγεωργίου Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων

- Τζωρτζάκης Γιώργος, δημότης

7) Συγκροτήθηκαν, ομόφωνα, διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων όπως παρακάτω :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 • Κουρουπάκης Νίκος, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος
 • Βαζάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος
 • Σπυριδάκης Στέλιος, δημοτικός σύμβουλος
 • Αναγνωστάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος Ενωσης
 • Δρετάκη Έσθερ, εκπρόσωπος εργαζομένων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ

 • Ξενικάκης Αντώνης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
 • Τσαγαράκη Μαρία, αντιπρόεδρος
 • Τσιφετάκης Εμμανουήλ , δημοτικός σύμβουλος
 • Γιαννακάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος
 • Βασαρμίδου - Ρείζη Ερωφίλη, δημότης

7) Αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η αναπροσαρμογή των παρακάτω τελών:

 

 • ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ στο ποσό των 0,27€/Μ2 για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του τέως Δήμου Σητείας και στο ποσό των 0,19€/Μ2 Μ2 (έκπτωση 30%) για τα ακίνητα που βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα.
 • ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ στο ποσό 1,23€/Μ2 για τις οικίες και στο ποσό των 2,46€/Μ2 για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός των ορίων του τέως Δήμου Σητείας και στο ποσό των 0,80€/Μ2 (έκπτωση 35%) για τις οικίες και στο ποσό των 1,60€/Μ2 για τα καταστήματα που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα.
 • ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ στο ποσό των 0,22 € ανά κυβικό, 5,30 € αξία ώρας,

10,00 € αξία στρεμματικών ελιάς, 20,00 € αξία στρεμματικών κήπων, 2,00 €

τέλος σύνδεσης σε ελαιόδενδρα και 40,00 € τέλος σύνδεσης σε κήπους & αμπέλια.

 

Το ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ καθορίστηκε, ομόφωνα , σε 150,00 €

 

7) Αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνει ρύθμιση οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης

ακινήτων του Δήμου, βάσει του άρθρου 17 παρ.4 του Ν.3491/06 σε 24 άτοκες

μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις.

 

8) Ορίστηκαν, κατά πλειοψηφία, οι εκπρόσωποι του Δήμου στις παρακάτω εταιρείες

και φορείς που συμμετέχει ο Δήμος:

 • ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: τακτικό μέλος κ. Βακόντιος με αναπληρωτή τον κ.Τσαβαλά
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: τακτικό μέλος Δήμαρχος με αναπληρωτή τον κ.
 • Βακόντιο
 • Ε.Σ.Δ.Α.Κ. : τακτικά μέλη ο Δήμαρχος και ο κ.Τσαβαλάς με αναπληρωτές τον
 • Φουρναράκη και τον κ. Παντελάκη
 • ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ: τακτικό μέλος κ.Δανδουλάκης Κων/νος
 • με αναπληρωτή τον κ.Καστρίτη Μάνο
 • ΕΦΟΡΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ: τακτικό μέλος κ. Πρωτογεράκης με
 • αναπληρωτή τον κ. Θαλασσινό
 • Ο.Α.Σ.- ΑΝΕΚ - ΛΑΝΕ : ο κ. Δήμαρχος
 • Σ.Ε.Δ.Η.Κ. : τακτικό μέλος ο Δήμαρχος με αναπληρωτή τον κ. Βαζάκη
 • ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ: τακτικό μέλος ο κ. Βακόντιος με αναπληρωτή τον
 • κ. Τσιμιτάκη Μάνο
 • ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: τακτικό μέλος ο κ. Θαλασσινός με αναπληρωτή
 • τον κ. Φουρναράκη
 • ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: τακτικά μέλη οι κ.κ. Βαζάκης και

Τσιφετάκης με αναπληρωματικά την κ.Τσαβαλά Μαρία και την κ.Σπυριδάκη Ελενα

 

9) Ορίστηκαν, ομόφωνα, εκπρόσωποι στις παρακάτω επιτροπές παραλαβής έργων:

 • για μικρά έργα αξίας μέχρι 5.869,41 € οι κ.κ. Βακόντιος και Μεραμβελλιωτάκης
 • για έργα αξίας από 5.869,41 έως 293.470,28 € ο κ. Μπελιμπασάκης
 • για έργα αξίας πάνω από 293.470,28 € ο κ. Πρωτογεράκης

10) Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας για χρήση του Δημάρχου .

 

11) Ορίστηκαν, ομόφωνα, οι υπάλληλοι του Δήμου Λαντζανάκη Ανθή και Περδικάκης Παντελής ως μέλη στις επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης των δράσεων ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ του επιχειρησιακού σχεδίου ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ που υλοποιεί ο Δήμος .

 

12) Εγκρίθηκε, ομόφωνα , η παραχώρηση του λυόμενου οικήματος του Δήμου που βρίσκεται στην είσοδο του δημοτικού πάρκιγκ στο Σκοπευτικό Όμιλο Σητείας.