27/07/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2007 13:20  -  1118 αναγνώσεις

Το ΔΣ αποφάσισε:

α) Να εγκρίνει τη σύναψη δανείου, ύψους 3.400.000,00 € για την αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων του Δήμου. Στο σκέλος αυτό της απόφασης μειοψηφεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μεραμβελλιωτάκης.

β) Να εγκρίνει τη σύναψη του δανείου, ύψους 3.400.000,00 € για την αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων όπως αυτά αναλυτικά εμφανίζονται στην κατάσταση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, από την Παγκρήτια Τράπεζα με τους παρακάτω όρους:

  • Η διάρκεια του δανείου θα είναι δεκαπέντε (15)χρόνια με περίοδο χάριτος 2 χρόνια κατά την οποία ο Δήμος δεν θα καταβάλλει τόκους. Οι τόκοι θα κεφαλαιοποιηθούν από την έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου.
  • Η εκταμίευση του δανείου θα γίνει εφάπαξ.
  • Η τοκοχρεολυτική δόση θα πληρώνεται ανά μήνα.
  • Το ετήσιο τοκοχρεολύσιο σύμφωνα με το αντίστοιχο σημερινό ονομαστικό επιτόκιο της Τράπεζας που είναι 5,59% ανέρχεται σε 372.874,32 €
  • Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δεν θα υπάρξει ποινή προεξόφλησης.
  • Για την εξασφάλιση του δανείου θα γίνει νομότυπη εκχώρηση των ΚΑΠ-ΤΑΠ και ΣΑΤΑ ( η οποία δεν υπερβαίνει το 50%), η ανάληψη της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου και η μισθοδοσία των υπαλλήλων.


Ορίζει υπεύθυνο της κίνησης των λογαριασμών (παραλαβή χρημάτων και επιταγών, πληρωμές κ.λ.π.) το Δήμαρχο Σητείας κ. Νίκο Κουρουπάκη ή/και τον Ειδικό Ταμία του Δήμου κ. Νικάκη Αντώνη .

 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω δανειακής σύμβασης μετά την έγκριση χορήγησης του δανείου από την ΠΑΓΚΤΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και της σύμβασης εκχώρησης.

 

Οι σύμβουλοι κ.κ. Ζερβάκης, Συλλιγαρδάκης, Διαλυνάς, Λογκάκη και Γιαννακάκη παρά τη σύμφωνη γνώμη τους για σύναψη δανείου, δε συμφωνούν με τον τρόπο επιλογής της τράπεζας και καταψηφίζουν την επιλογή της Παγκρήτιας τράπεζας.