28/12/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/01/2008 15:11  -  1156 αναγνώσεις

Θέμα 1. Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στα Ο.Τ 9 & 4 του παλιού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στην περιοχή πάνω από το Εθνικό Στάδιο, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτ.Μηχ/κού Εμμ.Κολιόπουλου με ημερομηνία Οκτώβριος 2007.

Θέμα 2. Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Κοινωφελών Έργων έτους 2008 το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα :

α/α

ΕΡΓΑ ΠΟΛΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΠΡ/ΣΜΟΣ

σε €

1.

Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου πηγής ΖΟΥ

35.000

2.

Βελτίωση εγγειοβελτιωτικών έργων Δήμου Σητείας

130.000

3.

Αγροτική οδοποιία οικισμών ( Λάστρου, Σφάκας, Σκοπής Τουρλωτής, Μυρσίνης, Μέσα Μουλιανών, Έξω Μουλιανών, Χαμεζίου, Πισκοκεφάλου, Αγ. Γεωργίου, Πραισσού, Κατσιδωνίου, Σταυρωμένου και Ρούσσας Εκκλησιάς).

200.000

4.

Δημοτική Οδοποιία στη Ρ.Εκκλησιά

4.000

5.

Δημοτική Οδοποιία στην Τουρλωτή

6.000

6.

Βελτίωση Οδοποιίας τ. δ. Κρυών, Αχλαδίων και Μαρωνιάς

150.000

7.

Βελτίωση αγροτικών δρόμων

12.200

8.

Τσιμεντόστρωση οδών και κοιν. χώρων οικισμών

12.000

9.

Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων πόλης

12.000

10.

Διαμόρφωση - Βελτίωση χώρων - τοιχία αντιστήριξης νεκροταφείων (Μέσα Μουλιανών, Λάστρου, Χαμεζίου, Μαρωνιάς, Κρυών και Σταυρωμένου)

59.880

11.

Κατασκευή WC στο πάρκιγκ του Δήμου Σητείας

17.400

12.

Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημ. καταστήματος

33.558,19

13.

Βελτίωση αίθουσας γυμναστικής στο προαύλιο του 1ου & 2ου Γυμνασίου Σητείας

5.000

14.

Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου διαστάσεων 25Χ12,5 μ2

300.000

15.

Κατασκευή-τοποθέτηση κάγκελων προστασίας κοιν. χώρων και οδών

10.000

16.

Καθαρισμός δρόμων πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων

6.902

17.

Συντήρηση δικτύων άρδευσης

12.000

18.

Αποκαταστάσεις ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα

12.000

19.

Συντήρηση-επισκευή γεωτρήσεων & συστημάτων άρδευσης

90.000

20.

Τοποθέτηση υδρομετρητών γεωτρήσεων

10.000

21.

Μόνωση δεξαμενής άρδευσης στη Μαρωνιά

10.000

22.

Κατασκευή στεγάστρου δεξαμενής άρδευσης Αγ. Γεωργίου (Πάνω Επισκοπής)

10.000

23.

Σφράγιση αρτεσιανής γεώτρησης Αγ. Γεωργίου

80.000

24.

Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών

165.833

25.

Αντικατάσταση σωλήνων & αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση περιοχής Μαρωνιάς

12.200

26.

Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων

12.000

27.

Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού

125.000

28.

Συντήρηση πρασίνου

50.000

29.

Συντήρηση σχολείου Αγ. Φωτιάς

35.000

30.

Κατασκευή στεγάστρων και πάγκων γηπέδου ΄Εξω Μουλιανών

3.000

31.

Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο τ.δ. Πισκοκεφάλου .

4.145,83

32.

Κατασκευή-τοποθέτηση κουφωμάτων στο γραφείο τ.δ. Χαμεζίου

3.000

33.

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη Μαρωνιά

8.000

34.

Αποκατάσταση-καθαρισμός τεχνικών ομβρίων σε δρόμους οικισμών

12.200

35.

Καθαρισμός νεκροταφείων τοπικών διαμερισμάτων

12.200

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.660.519,02

Θέμα 3. Τροποποιεί την υπ''αρ.271/05 απόφαση με την οποία καταρτίζεται πρόταση κατανομής πόρων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (κατανομή του 45%), για τα έτη 2008-2009 ως ακολούθως:

ΠΡ/ΣΜΟΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2008

2009

1.

Ανάπλαση κόμβου Πλατανάρια

200.000,00

 

2.

Οδοποιϊα πόλης & οικισμών - Α Φάση

288.960,27

 

3.

Βελτιώσεις - συμπληρώσεις νεκροταφείων Δήμου Σητείας

 

130.000,00

4.

Οδοποιϊα πόλης & οικισμών - Β Φάση

 

358.960,27

 

ΣΥΝΟΛΟ

488.960,27

488.960,27

Καταρτίζει πρόταση κατανομής πόρων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (κατανομή του 35%), για τα έτη 2008-2009 ως ακολούθως:

ΠΡ/ΣΜΟΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

2008

2009

1.

Προμήθεια ερπυστριοφόρου γεωργικού ελκυστήρα

60.000,00

 

2.

Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας

108.000,00

 

3.

Αξιοποίηση γεώτρησης Κρυών

160.000,00

 

4.

Ανόρυξη γεώτρησης Εξω Μουλιανών

100.000,00

 

5.

Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ Σκοπής

130.010,00

 

6.

Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης Σητείας

 

100.000,00

7.

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης τοπικών διαμ/των Δήμου Σητείας

 

300.000,00

8.

Ανόρυξη γεώτρησης Μ.Μουλιανών

 

120.000,00

9.

Ανόρυξη γεώτρησης Λάστρου

 

100.000,00

10.

Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης & αποχέτευσης οικισμού ΜΟΧΛΟΣ

 

121.357,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

558.010,00

741.357,00

Θέμα 4. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Καθαρισμός δρόμων πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, πρ/σμού 6.902 € με Φ.Π.Α. με αυτεπιστασία του Δημάρχου.

Εγκρίνει την πρόσληψη δυο (2) εργατών γενικών καθηκόντων για την εκτέλεση του παραπάνω έργου αφού το μόνιμο προσωπικό του Δήμου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασίες του έργου που εκτείνονται σε όλη την έκταση του Δήμου και τα τοπικά διαμερίσματα.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για πενήντα (50) ημέρες και σε καμία περίπτωση η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού αυτού δεν θα υπερβαίνει τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Θέμα 5. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου διαστάσεων 25 Χ 12,5 , σύμφωνα με το υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της .

Θέμα 6. Εγκρίνει την επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με την τοποθέτηση 1 νέου στύλου Χ.Τ. και 3 φωτιστικών σωμάτων στην Αγ.Φωτιά (μέχρι οικία Ιωάννη Σταυρακάκη), συνολικής δαπάνης 1.064,34 €

Θέμα 7. Αποδέχεται την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2008 με ψεκασμούς από εδάφους, με ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου από εργολάβο και με ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής της εισφοράς δακοκτονίας που θα επιβληθεί:

α) στη Σητεία

β) στα παρακάτω τοπικά διαμερίσματα με τους οικισμούς τους:

 • Σταυρωμένου
 • Χαμεζίου
 • Σκοπής
 • Μυρσίνης
 • Τουρλωτής
 • Σφάκας
 • Λάστρου
 • Αχλαδίων
 • Πισκοκεφάλου
 • Πραισσού
 • Μαρωνιάς
 • Άγιου Γεωργίου
 • Εξω Μουλιανών
 • Μέσα Μουλιανών
 • Κατσιδονίου
 • Ρ.Εκκλησιάς (με τον οικισμό Αγ.Φωτιάς)
 • Κρυών

Στον οικισμό ΣΚΟΡΔYΛΛΟ του τ.δ. Κρυών η δακοκτονία θα γίνει με κλασικά συνεργεία.

Θέμα 8. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου μας στο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΤΑ που έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής.