29/08/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28/01/2008 13:04  -  1176 αναγνώσεις


Θέμα 1ον. Συγκροτεί επιτροπή αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών συγκέντρωσης βοήθειας (χρηματικής ή υλικής) και την αποστολή της στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συνεργαζόμενη με τους φορείς και τους δημότες της πόλης:

Δελημπαλταδάκη Γεώργιο, Τσιφετάκη Μανώλη, Γιαννακάκη Μαρία.

 

Θέμα 2ον. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Α.Η.Η.Ε. και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε ».

 

Θέμα 3ον. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας που θα υλοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.(ΕΕΑΑ ΑΕ), το Δήμο και τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΔΑΚ).

 

Θέμα 4ον. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Τ.Δ. ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, πρ/σμού 15.000,00 € με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπ''αρ. 99/2007 απόφαση της Δ.Ε. και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Θέμα 5ον. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Τ.Δ. ΣΚΟΠΗΣ, πρ/σμού 30.000,00 € με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπ''αρ. 100/2007 απόφαση της Δ.Ε. και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Θέμα 6ον. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης τ.δ. Κρυών, πρ/σμού 165.883,00 € (και με διατιθέμενη πίστωση 110.000 € για το 2007 ) με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

 

Θέμα 7ον. Αποφασίζει τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου Νέων στο Δήμο Σητείας και την ανάληψη της ευθύνης για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Συμβουλίου Νέων. Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο κ. Τσιφετάκη Μανώλη υπεύθυνο για τις διαδικασίες δημιουργίας και οργάνωσης και συγκρότησης Συμβουλίου Νέων του Δήμου μας.

 

Θέμα 8ον. Εγκρίνει την επιχορήγηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Σητείας με το ποσό των 2.000,00 € ως συμμετοχή στην κοινωνική δράση του συλλόγου που αφορά στην αθλοθέτηση βραβείων σε αριστούχους μαθητές παιδιών Πολυτέκνων καθώς και σε εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Θέμα 9ον. Εγκρίνει τον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ''αρ. 29/2007 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π.

 

Θέμα 10ον. Εγκρίνει τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου :

- γραφείου τοπικού συμβουλίου και αγροτικού ιατρείου Σφάκας

- στέγαση τεχνικών υπηρεσιών

Η διαδικασία μίσθωσης θα γίνει από τη Δημ. Επιτροπή με βάση

τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.

 

Θέμα 11ον. Τροποποιεί τις παρ. Η και Κ του άρθρου 14 του κανονισμού Άρδευσης

του Δήμου, ως ακολούθως:

Η. Εάν γίνεται κατευθείαν κλοπή νερού από αγωγό ή υδροληψία ή οποιοδήποτε φρεάτιο το πρόστιμο που θα επιβάλλεται θα είναι 300,00€ και επιπλέον θα χρεώνεται και το νερό που έχει καταναλωθεί, μετά από έρευνα του υδρονομέα και της υπηρεσίας.

Κ. Για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τον

κανονισμό θα αποφασίζει τριμελής επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας άρδευσης και θα επιβάλλονται με απόφαση του Δημάρχου. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός άρδευσης ως έχει.

Συγκροτεί την τριμελή επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. Κ του άρθρου 14 του ως άνω κανονισμού ως εξής:

 

- Παντελάκης Παύλος, δημοτικός σύμβουλος

- Σαββόπουλος Γεώργιος, « «

- Συκιανάκης Αντώνης, « υπάλληλος

 

Θέμα 12ον. Εγκρίνει την τουριστική προβολή του Δήμου μας στον τουριστικό οδηγό WHO IS WHO συνολικής δαπάνης 7.338,73 € η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α) 0,5 έγχρωμη σελίδα στον πανελλήνιο οδηγό

β) 0,5 έγχρωμη σελίδα στον οδηγό Κρήτης

γ) 1.000 έγχρωμα CARTE ROSTAL 2007

δ) 1.000 έγχρωμα PROSPECTUS τρίπτυχα 2007

ε) μια έγχρωμη σελίδα INTRERNET (δημιουργία και ετήσια καταχώριση σελίδας για το 2007-08)