Ορισμός Αντιδημάρχου ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

06/03/2017 08:22  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                          Σητεία : 28-2-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9              Αρ.  Απόφασης: 143  

Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                              

Τηλέφωνο :  28433 – 40543,514                                          

 F A X    :       28430-24584                                                

 E- mail : info@sitia.gr                                                  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'' 87)
 2. Την υπ'' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας  έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2714/τ.Β΄/24-10-2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

       Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. . Λαντζανάκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/3/2017-31/8/2019   μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες   που αφορούν τη Δ/νση Διοικητικών  Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης:

 

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολιτικών Οργάνων, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • αρμοδιότητες γραφείου αγροτικής παραγωγής
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου
 • αρμοδιότητες γραφείου αλιείας
 • αρμοδιότητες γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • αρμοδιότητες γραφείου απασχόλησης και τουρισμού
 • Την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • Το σχεδιασμό και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • Την ευθύνη για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.
 • Για τη Δημοτική ενότητα Ανάληψης τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Μαρίας Κόλοβρατ του Ηβάν - Φαμπιάν σε περίπτωση απουσίας της.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις πρόσληψης, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.).

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στις  Δημοτικές  Ενότητες Ανάληψης και Λεύκης

 

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών  συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Περβολακίων, Λιθινών, Πεύκων, Χρυσοπηγής, Ζήρου, Αγίας Τριάδας, Παπαγιαννάδων, Απιδίων, Χανδρά και Αρμένων για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στην ανωτέρω  δημοτική  ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη   δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας  Ανάληψης

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα .

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δύο  δημοτικών  ενοτήτων (Ανάληψης και Λεύκης)  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων  άρδευσης  και των αντλιοστασίων

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας , της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων  

 

Σε  περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

 

    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                                         Θεόδωρος Πατεράκης