27/11/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

27/11/2015 12:16  -  347 αναγνώσεις

Παλαίκαστρο 25/11/2015                                                        

Αρ.Πρωτ:  152

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ.  31/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου  με την οποία καθορίστηκαν και οι όροι της δημοπρασίας.

                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από την εταιρεία μας, στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη της εταιρείας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης (από 25/11/2015 έως και 15/12/2015).

1.   Περιγραφή του μισθίου

 I.     Να βρίσκονται στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου και εντός του οικισμού Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας.

 II.    Να έχουν εμβαδόν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα.

 III.   Να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, να έχει μεγάλο προαύλιο χώρο, να είναι σε κεντρικό σημείο και να έχει εύκολη πρόσβαση για φορτηγά αυτοκίνητα.

 IV.     Να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις ή υποδομές (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κ.λ.π.).

2.    Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:   

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά υποβάλλοντας τα αιτούμενα εκ της διακηρύξεως δικαιολογητικά και το αιτούμενο υπό των εκμισθωτών μίσθωμα ανά τετραγωνικό, στο Γραφείο της Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. στο Παλαίκαστρο του Δήμου Σητείας, τηλ. 2843340807, υπ'' όψιν της επιτροπής ελέγχου Καταλληλότητας ακινήτου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας  20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης του Προέδρου.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στο γραφείο της εταιρείας στο Παλαίκαστρο, σε δημόσια συνεδρίαση και ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των οποίων τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή του αρ.7 του Π.Δ 270/81 και έλαβαν σχετική πρόσκληση.

Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει:

I.    Να βρίσκονται στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου και εντός του οικισμού Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας.

II.   Να έχουν εμβαδόν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα.

III.   Να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, να έχει μεγάλο προαύλιο χώρο, να είναι σε κεντρικό σημείο και να έχει εύκολη πρόσβαση για φορτηγά αυτοκίνητα.

IV.    Να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις ή υποδομές (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, κ.λ.π.).

Το ανώτερο όριο 1ης προσφοράς καθορίζεται στο ποσόν των 200,00 €.

3. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

4. Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5.   Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία χρόνια και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 ή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης εφόσον αποφασιστεί από κοινού από το Δ.Σ. και τον εκμισθωτή, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. της Εταιρείας.

6.  Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 Το μίσθωμα θα κατατίθεται κάθε μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

7.  Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Τυχόν μετατροπές ή εργασίες που θα γίνουν κατόπιν συμφωνίας κ των δύο πλευρών θα βαρύνουν τον μισθωτή.

8.   Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

9.  Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

10.   Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της εταιρείας και στον πίνακα ανακοινώσεων

καταστήματος της δημοτικής ενότητας Ιτάνου στο Παλαίκαστρο.

11.  Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Δ.Σ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ'' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες (08.00 – 15.00). Διεύθυνση. Παλαίκαστρο Σητείας 72300 Τηλέφωνο 2843340807 FAX. 2843061230.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν.ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ