30/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/10/2015 15:23  -  330 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   30/10/2015

                                                                               Αρ.Πρωτ: 5941

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 3η Νοεμβρίου 2015  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1)   Κατάρτιση  τροποποιημένου  σχεδίου π/σμού οικονομικού έτους 2016,  σύμφωνα με   τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ –  Κατάρτιση και έγκριση  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΛ) – στόχοθεσίας οικονομικών   αποτελεσμάτων   του Δήμου Σητείας έτους 2016.             

2) Κατάρτιση της  έκθεσης, του  Γ’ τριμήνου   του έτους 2015 και σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/σμού.

3)  Έγκριση αποφάσεων ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού   οικονομικού  έτους 2015.

4) Λήψη απόφασης  για ανατροπή  Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή  δεσμεύσεων  πιστώσεων Κωδικών   Αριθμών  Εξόδων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2015.

5) Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

6) Λήψη απόφασης για την εν μέρει τροποποίηση της υπ’. αρ. 44/2015 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής .

7)  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε σεμινάρια Εισαγωγικής  εκπαίδευσης.

8)  Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού  ακινήτου προς στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών  και  Αρχείο  του Δήμου.

9)  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Υλικών Δημοτικού Φωτισμού».

10)  Καθορισμός όρων του έργου «Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον  οικισμό Τουρλωτής»  πρ/σμού 352.000,00€, με ανοιχτό διαγωνισμό. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, έγκριση και διάθεση  πίστωσης (Α.Α.Υ.).

11)  Απευθείας ανάθεση Τοπογραφικών  Μελετών  που αφορούν :

   -  Αποτύπωση περιφεριακού δρόμου  Ξεροκαμάρες –Ε.Ο.

   -  Επανακαθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας οικισμού Μόχλου.

   -  Καθορισμό γραμμών  αιγιαλού και παραλίας οικισμού   Γούδουρα.  

      Ψήφιση πίστωσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. 

12)  Απευθείας ανάθεση μελέτης που αφορά, τη « Στατική έρευνα και  μελέτη  αποκατάστασης κτιρίου ΕΠΑΛ Σητείας».  Ψήφιση πίστωσης  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Α.Α.Υ.

13)   Απευθείας ανάθεση μελέτης που αφορά στη  « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων Διευθέτησης Ρέματος Κολονέλου ». Ψήφιση πίστωσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Α.Α.Υ.

14)   Αποδοχή παραχώρησης χρήσης έκτασης 7.200 τ.μ.  από την  Ιερά Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής  Τοπλού.

15)   Κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων».

                                                                             Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                               Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας