30/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/11/2015 15:06  -  357 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   30/11/2015

 

 Αρ.Πρωτ: 6408

 

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 4η Δεκεμβρίου 2015  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  14:00  στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

               

1.   Σύνταξη Σχεδίου  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

2.    Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικον. έτους 2015.   

3.    Λήψη απόφασης  για Ανατροπή  Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή  δεσμεύσεων  πιστώσεων Κωδικών   Αριθμών  Εξόδων  του προϋπολογισμού   του Δήμου οικ. έτους 2015.

4.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμηθειών για το έτος 2016, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

5.   Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

6.  Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Σητείας.

 7.  Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια « Υλικών Δημοτικού Φωτισμού».

 8.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση του Κ.Ε.Π. Σητείας.

9.   Καθορισμός όρων διενέργειας νέας ανοιχτής προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη  Wi- Fi.

10.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  για την ανάδειξη προμηθευτή  εκτέλεσης  της προμήθειας «   απορριμματοφόρου οχήματος ».   Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης  υποχρέωσης  δέσμευσης πιστώσεων  και διάθεση αυτών.

 11.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ». Ψήφιση πίστωσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση αυτής.

 12.  Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού  για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου, προς στέγαση «Κοινωνικών υπηρεσιών και Αρχείο  του Δήμου».

 

                                                               Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                    Τερζής Λεωνίδας

                                                                 Αντιδήμαρχος Σητείας