5/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

05/10/2015 09:17  -  348 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  7η Οκτωβρίου 2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την « Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016»

 2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προ/μού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σητείας έτους 2015

 3. Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων προ/μού οικ. έτους 2015.

 4. Ανατροπή  αναλήψεων υποχρέωσης και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων κωδικών αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

 5. Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

 6.   Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής και αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 48/2015 απόφασης του Λιμενάρχη Σητείας.

7. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης που αφορά τη « Στατική Έρευνα και Μελέτη Αποκατάστασης Κτιρίου ΕΠΑΛ Σητείας». Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

8.  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης του έργου  « Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων  χώρων στον οικισμό Τουρλωτής».

9.  Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτής  προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση αναμεταδότη Wi- Fi.

10.  Έγκριση πρακτικών και  κατακύρωση αποτελέσματος της προμήθειας Ανταλλακτικών Κάδων Απορριμμάτων.

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας