16.7.2015.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου Led»

16/07/2015 13:53  -  432 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ.Πρωτ:3881

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου Led»

 

Στο Δήμο Σητείας στην οδό Βαρθολομαίου 9 –ΤΚ 72300  σήμερα στις 13/07/2015 ημέρα Τρίτη εμείς που υπογράφουμε στο τέλος

1) Ο Δήμος  Σητείας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Θοδωρή Πατεράκη.

2) Η εταιρία «Γ.Ε Αλεξάκης & Σια Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «All Planning Ο.Ε», που εδρεύει στo Ηράκλειο (Δ/νση: Χρυσοστόμου 67, ΑΦΜ: 997857020, ΔΟΥ:Β Ηρακλείου Τ.Κ.71306, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής Γιώργο Αλεξάκη.

έχοντας υπόψη μας:

α. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

β. την υπ’ αριθμόν 178/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία διετέθη πίστωση 20.000 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης.

γ. την υπ’ αριθμόν 17/2015 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας και εγκρίθηκε με την αριθ. 721/06/07/2015 απόφαση του Δημάρχου

δ. την προσφορά της εταιρείας All Planning O.E με προσφερόμενη έκπτωση 6%.

ε. την 721/6/7/2015 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας

στ. την με αριθμό 03607 εγγύηση καλής εκτέλεσης  ποσού 764,23€ από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων. 

δηλώσαμε , συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι « Έρευνα και καταγραφή υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού – τεχνοοικονομική ανάλυση για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου Led»Τα παραδοτέα της υπηρεσίας απεικονίζονται παρακάτω:

 

 

1)      ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

3        ΜΗΝΕΣ

2)      ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

2        ΜΗΝΕΣ

3)      ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

       2 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

       7 ΜΗΝΕΣ

 

Άρθρο 2

Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση της υπηρεσίας σύμφωνα με τη μελέτη και ορίζεται στους 7 μήνες

Άρθρο 3

Αμοιβή

Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται το ποσό των  (15.284,55€ ) ευρώ (χωρίς Φ. Π. Α. 23%), για την ανατεθείσα εργασία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

1)      ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

1Η ΠΛΗΡΩΜΗ

9.400 €

2)      ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

2Η ΠΛΗΡΩΜΗ

4.700 €

3)      ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

3Η ΠΛΗΡΩΜΗ 4.700 €

ΣΥΝΟΛΟ

 18.800€

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 3

 Για την καλή εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στο Δήμο Σητείας την υπ΄αριθμόν 03607  εγγύσηση καλής εκτέλεσης με ημερομηνία έκδοσης 09-07-2015  ποσού 764,23€  που καλύπτει το 5% του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το 4281/2014.

Άρθρο 4

Τρόπος καταβολής αμοιβής

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει με την παράδοση των παραδοτέων.  Η αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κ.λ.π.).

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Α. Του ιδιωτικού γραφείου

1. Το γραφείο έχει την υποχρέωση της παράδοσης των παραδοτέων στο συμβατικό χρόνο που ορίζεται την παρούσα σύμβαση.

2. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να καταβάλει στο γραφείο την ανάλογη αμοιβή.

Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που το γραφείο δεν είναι συνεπές προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς το γραφείο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από το γραφείο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 6

Λύση της σύμβασης

1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας

2.  Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε Αλεξάκης.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ-  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ