10/6/2008 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

10/06/2008 11:25  -  1124 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) στην οδό Α. Παπανδρέου 6, με τα παρακάτω   θέματα  ημερήσιας διάταξης :

   

1)   Ανακοινώσεις-Ενημέρωση από το Δήμαρχο για συνάντηση με το Γ.Γ.Περιφέρειας Κρήτης.

 

2)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί ο ΒΟΑΚ στο Λασίθι.

            

3)    Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω έργων-προμηθειών:

-      Πολιτιστική διαδρομή φαραγγιού Ρίχτη τ.δ. Εξω Μουλιανών, πρ/σμού 55.000 €

-     Μελέτη ωρίμανσης επέκτασης ΧΥΤΑ 12ης διαχειριστικής ενότητας Περιφ.Κρήτης, πρ/σμού 140.000 €

-     Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων, πρ/σμού 109.000 €

 

4)    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 Τουρλωτής.

 

5)   Έγκριση ανάληψης επιπλέον δαπάνης μελετών Π.Ε. κατασκευής βιολογικών καθαρισμών προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 

6)    Έγκριση μελέτης Π.Ε. για την κατασκευή εργαστηρίου αλουμινοκατασκευών.

 

7)    Λήψη απόφασης για μετατροπή της γεώτρησης ΓΚΙΡΛΙ σε υδροαρδευτική και μεταφορά της άρδευσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

8)  Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου .

 

9)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κριτήρια επέκτασης ηλεκτροφωτισμού σε ομάδες

       οικιών εκτός σχεδίου πόλης

 

10)    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 1 ΠΕ Πληροφορικής και 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

 

11)  Κατανομή ποσού 18.472,25 €  για συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και ποσού 77.556,49 €  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 

12)    Εξώδικος συμβιβασμός για οικονομικές απαιτήσεις δικηγόρου λόγω δικαστικής

         απόφασης.

 

13)     Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και

       τροποποίηση του κανονισμού καθ/τας.

 

14)    Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των σφαγείων του Δήμου.

 

15)     Συζήτηση για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης με εφαρμογή της μελέτης και

         μείωση των θορύβων κατά τη θερινή περίοδο.

 

16)    Τροποποίηση συστατικών πράξεων Νομικών Προσώπων Δήμου.

 

17)     Συμπλήρωση της επιτροπής αξιολόγησης νέων τεχνολογιών με δυο επιπλέον

        επιστήμονες.

 

18)    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τον προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών αστικών

          ακινήτων αρθρ.41 του ν.1249/82.

 

19)    Έγκριση απόφασης Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης.

 

20)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

                                              Γ. Δελημπαλαταδάκης