21/01/2008, 'Διορισμός νέων Αντιδημάρχων στο Δήμο Σητείας'

29/01/2008 16:06  -  286 αναγνώσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νικόλαος Κουρουπάκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α) « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88,89 του Ν. 3463/ 2006 ( ΔΚΚ, ΦΕΚ Α/ 114/ 2006).
 3. Την αριθμ. 4/ 2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσδιορισμού θητείας Αντιδημάρχων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως Αντιδήμαρχο Σητείας για ένα έτος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φουρναράκη Εμμανουήλ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες.

 1. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και εισηγείται μέτρα για θέματα απασχόλησης.
 2. Εχει την ευθύνη της λειτουργίας του γραφείου απασχόλησης.
 3. Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού των κοιμητηρίων και εποπτεύει την καλή λειτουργία τους.
 4. Έχει την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας και επιβλέπει και συντονίζει τις Υπηρεσίες για την πρόληψη - ετοιμότητα - αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών στα όρια του Δήμου.
 5. Εισηγείται τον καθορισμό των χώρων και όρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, Εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Υπογράφει τις παρακάτω Βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος.
  • α) Βεβαιώσεις παλαιότητας ιδιοκτησίας ακινήτων
  • β) Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
  • 7) Εποπτεύει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νικόλαος Κουρουπάκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις τοπυ άρθρου 1 του Ν. 2539/ 97 ( ΦΕΚ 244/ Α) « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88, 89 του Ν. 3463/ 2006 ( Δ.Κ.Κ ΦΕΚ Α/ 114/ 2006) .
 3. Την αριθμ. 4/ 2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίυ Σητείας περί προσδιορι- σμού θητείας Αντιδημάρχων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

* ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως Αντιδήμαρχο Σητείας για ένα έτος, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ζερβάκη Αικατερίνη με τις ακολουθες αρμοδιότητες:

 1. Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και υπογράφει έγγραφα εκτός αυτών που απαιτούν έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμο - διότητας ( διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές ).
 2. Έχει την αρμοδιότητα για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού.
 3. Εισηγείται θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Προεδρεύει της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 5. Εχει την ευθύνη για τη λειτουργία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών.
 6. Επεξεργάζεται και εισηγείται θέματα για τη λειτουργία Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παίδων..
 7. Έχει την ευθύνη και εισηγείται πολιτικές για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 8. Έχει την ευθύνη για την ονομασία των οδών, πλατειών.
 9. Έχει την ευθύνη για την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, Ευρω-παϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 10. Επεξεργάζεται και εισηγείται δράσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού.

 


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νικόλαος Κουρουπάκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α) « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88,89 του Ν. 3463/ 2006 ( ΔΚΚ, ΦΕΚ Α/ 114/
 3. 2006).
 4. Την αριθμ. 4/ 2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσδιορισμού θητείας Αντιδημάρχων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως Αντιδήμαρχο Σητείας για ένα έτος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρουλιδάκη Παντελή με τις ακόλουθες αρμοδιότητες.

 1. Έχει την ευθύνη για την ίδρυση τοπικού συμβουλίου παραβατικότητας και επο πτεύει τη λειτουργία του.
 2. Έχει την ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.
 3. Έχει την ευθύνη του προγράμματος και των εκδηλώσεων για τις εθνικες επετειους.
 4. Έχει την ερυθύνη για τη λειτουργία του Τοπικού Κέντρου Πρόσβασης και Πληροφόρησης Νέων.
 5. Έχει την ευθύνη για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επιβλέπει την υλοποίηση των διοικητικών ποινών.
 6. Εποπτεύει την καλή λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και επιλαμβάνεται θεμάτων του προσωπικού.
 7. Έχει την ευθύνη αναδιάρθρωσης του Εσωτερικού Οργανισμού Υπηρεσιών του Δήμου και εισηγείται θέματα για καλύτερη απόδοση των υπηρεσιών.

                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ