8/7/2008 Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.4.2008

08/07/2008 14:11  -  1082 αναγνώσεις

Θέμα 1ον. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του 4Χ4 Ι.Χ. αυτοκινήτου του Δήμου, με αυτόνομο πυροσβεστικό εξοπλισμό ( μάρκας MAZDA με αρ.κυκλ. 84536 Μ.Ε.) στο Αγρονομικό Τμήμα Λασιθίου προκειμένου να το χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του  Γραφείου Αγροφυλακής Σητείας (εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια οδήγησης) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την καλύτερη αστυνόμευση της υπαίθρου στην περιοχή του Δήμου.

Η δαπάνη για τη συντήρηση και επισκευή - πληρωμή τελών κυκλοφορίας - πληρωμή ασφάλιστρων και για την προμήθεια καυσίμων του εν λόγω αυτοκινήτου θα βαρύνουν το Δήμο.

 Όταν εξοπλιστεί πλήρως το παραπάνω Γραφείο και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι παραχώρησης του αυτοκινήτου, αυτό θα επιστρέψει στη χρήση του Δήμου. 

Θέμα 2ον. Καθορίζει αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 26 του Ν. 3649/08, την 14/6/2008

  1. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες κατά ανώτατο όριο  καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής η δε καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

 2      Συγκεκριμένα η ρύθμιση αφορά τις παρακάτω βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του ν.3649/08 (31-3-08), οφειλές:

Α. Υπόχρεους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή:

  • - του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων,
  • - του φόρου του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) και
  • - του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.

Β. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής.

Γ. Οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997.

Δ. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (1.1.1998).

Ε. Οφειλές από δημοτικά  τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (τέλη άρδευσης, τέλη διαφήμισης, εισφορές σχεδίου πόλης, Τ.Α.Π., τέλη φωτισμού - καθ/τας, τέλη λατομείων, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων κ.λ.π.)

ΣΤ. Οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α.)

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διατάξεων που επαναφέρονται σε ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 3649/08.

 Θέμα 3ον. Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με το ποσό των 60.000,00 € για την κάλυψη αναγκών του.

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις των 20.000 € ως εξής: η πρώτη άμεσα, η δεύτερη στις 10 Αυγούστου και η Τρίτη στις 10 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.