27/5/2008 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

27/05/2008 13:12  -  1131 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 30 Mαϊου και ώρα 20:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) στην οδό Α. Παπανδρέου 6, με τα παρακάτω   θέματα  ημερήσιας διάταξης :

•1.   Έγκριση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του έργου: Κατασκευή και λειτουργία 5 αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΙΟ, ΑΜΟΥΔΙ, ΔΙΓΟ, ΒΕΡΒΕΛΗΣ και ΠΟΤΑΜΙΣΑ των τ.δ. Εξω Μουλιανών, Μ.Μουλιανών, Κατσιδονίου και Λάστρου.

•2.   Έγκριση εκτέλεσης των έργων:  Κατασκευή WC σε κοιν. χώρο, πρ/σμού 17.399,47 € και

Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημοτικού κατ/τος ,πρ/σμού 33.550,85 €

•3.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

  • - Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου.
  • - Προμήθεια & εγκατάσταση ευρυζωνικού μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών
  • - Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων.

•4.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση νέου νεκροταφείου Σητείας.

•5.   Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των παρακάτω έργων:

  • - Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων.
  • - Καθαρισμός νεκροταφείων δημοτικών διαμερισμάτων.
  • - Αγροτική Οδοποιϊα πόλης και τ.δ.
  • - Βελτίωση δρόμου Σκοπή - Ξηρόκαμπος
  • - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο τ.δ. Αγ. Γεωργίου
  • - Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης-Εξυπηρέτησης και προβολής σπηλαιολογικής και

    πολιτιστικής διαδρομής Κατσιδονίου-Σιτάνου.

•6.      Αποδοχή και κατανομή ποσού 26.600 € για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.

•7.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Νομ/κή Αυτ/ση Λασιθίου για την  

         εκτέλεση έργου καταπολέμησης των κουνουπιών (αποδοχή ποσού & τροποποίηση Τ.Π)  

•8.      Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE  εντός της πόλης της Σητείας.

•9.      Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ασφάλισης των αυτ/των και μηχανημάτων του Δήμου.

•10.    Απευθείας ανάθεση στη Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ των παρακάτω εργασιών:

α.   Καθαρισμός παραλίας-διαχείριση γαλάζιων σημαιών, πρ/σμού 15.000 €

      β.   Καθαρισμός- λειτουργία Πολύκεντρου, πρ/σμού 20.000 €

•11.    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2008.

•12.    Διαγραφή ποσών από φορολογικούς καταλόγους άρδευσης λόγω λάθους.

•13.    Επιστροφή αχρεωστήτως  εισπραχθέντων δημοτικών τελών ποσού 328,77 €

•14.    Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

•15.    Αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων-εξόδων.

•16.    Τροποποίηση προγράμματος έργων ΣΑΤΑ 2008.

•17.    Συζήτηση για εξόφληση οφειλής του Δήμου στο μηχανικό κ. Χ. Λεβαντάκη κατόπιν δικαστικής απόφασης.

•18.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων και Θεάτρων Ν. Λασιθίου.

•19.    Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Σητείας.

•20.    Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό του Υπ. Εσωτερικών.

•21.    Συζήτηση για  θέματα  καθαριότητας του Δήμου  και τροποποίηση κανονισμού.

•22.    Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων στα τ.δ. Αχλαδίων, Εξω Μουλιανών και Πισκοκεφάλου  για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων .

•23.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.

•24. Συζήτηση  επί εισήγησης της επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων για το ελαιόλαδο.

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                          Γ. Δελημπαλαταδάκης