15/7/2008 Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-06-2008

15/07/2008 13:59  -  1087 αναγνώσεις

Θέμα 1ο. Σχετικά με το θέμα του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης. Επανέρχεται στην προηγούμενη απόφασή του υπέρ της λύσης της « ορεινής χάραξης » η οποία εξυπηρετεί κυκλοφοριακά το σύνολο των οικισμών του Δήμου με τις παρακάτω επισημάνσεις:

 • Η ταχύτητα μελέτης, σε κανένα σημείο της οδού δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 80 km/h.
 • Η διατομή της οδού, θα πρέπει σε όλο το μήκος της νέας χάραξης να διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα και τοιχίο ασφαλείας.
 • Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει εξ'' αρχής την υλοποίηση του διπλού κλάδου και όχι της μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση αρχικά και την προσθήκη της δεύτερης λωρίδας ανά κατεύθυνση αργότερα.

Ζητά την άμεση υλοποίηση της ανατολικής παράκαμψης της πόλης, για την οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη και εγκεκριμένοι περιβ/κοί όροι.

 Θέμα 2ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Πολιτιστική Διαδρομή Φαραγγιού Ρίχτη, πρ/σμού 55.000 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

   Το έργο έχει ενταχθεί στα Ο.Π.Α.Α.Χ και η πληρωμή του θα γίνει απευθείας από το Περιφερειακό Ταμείο.

Θέμα 3ο. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: Εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων ( Απορριμματοφόρο αυτοκίνητο τύπου πρέσας 8Μ3),πρ/σμού 109.000 € με ΦΠΑ με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης, μετά την οριστική ένταξη στο ΘΗΣΕΑ.

 Θέμα 4ο. Αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής, από ίδιους πόρους του Δήμου, της επιπλέον δαπάνης, συνολικού ποσού 1.387,25 € που θα προκύψει κατά την εκπόνηση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκ/σης επεξεργασίας λυμάτων των τ. δ. Αχλαδίων (357,06 €), Μέσα Μουλιανών (128,69 €), Σφάκας (500,11 €) και Τουρλωτής (401,39 €) που έχουν προενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

 Θέμα 5ο. Γνωμοδοτεί θετικά επί της περιβαλλοντικής μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου αλουμινοκατασκευών στην περιοχή ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ  Δήμου Σητείας, ιδιοκτησίας Σταματάκη Γεωργίου. 

 Θέμα 6ο. Καθορίζει τα παρακάτω κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών τοπικών διαμερισμάτων:

 • § Να υπάρχει οικονομική δυνατότητα του Δήμου και να έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον πρ/σμό.
 • § Η απόσταση από το υπάρχον δίκτυο της Δ.Ε.Η να μην υπερβαίνει τα 1.000 μ.
 • § Να υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή (εξοχικές κατοικίες, αναπαλαίωση παλαιών παραδοσιακών κτισμάτων κ.λ.π).
 • § Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροδότησης των κτισμάτων (έκδοση ή προϋποθέσεις έκδοσης οικοδομικής άδειας, παλαιότητα κτηρίου).
 • § Συμμετοχή μέχρι 50% των ενδιαφερόμενων δημοτών στη δαπάνη επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στα εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών τοπικών διμ/των, όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €. (Η συμμετοχή του 50% θα υπολογίζεται στο ποσό άνω των 3.000 € και θα καταβάλλεται στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου μετά την έγκριση επέκτασης από το Δ.Σ. και πριν την έκδοση του χρηματικού εντ/τος για την πληρωμή της δαπάνης).
 • § Προτεραιότητα θα δίνεται σε αίτημα ομάδας πολιτών για ηλεκτροδότηση της ίδιας περιοχής.
 • § Γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής (αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ένα δημοτικό σύμβουλο και ένα υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου) για την ανάγκη επέκτασης του δημοτικού φωτισμού στην αιτούμενη περιοχή και την ύπαρξη των παραπάνω προϋποθέσεων.

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί για την ανάγκη επέκτασης του δημοτικού φωτισμού περιοχές στις εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών τοπικών διαμερισμάτων περιοχές και την ύπαρξη των παραπάνω κριτηρίων, ως ακολούθως:

    - Φουρναράκης Μανώλης, Αντιδήμαρχος, ως πρόεδρος

    - Συλλιγαρδάκης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος

    - Τηνιακός Ιωσήφ, υπάλληλος Τ.Υ.Δ

 Θέμα 7ο.  Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω μόνιμου προσωπικού που θα καλύψει κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 592/05 τ.β):

 • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • μία (1) θέση κλάδου Τ.Ε Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94 και με τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ.50/01, όπως ισχύει.

 Θέμα 8ο.  Εγκρίνει την έκδοση νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.