26/03/2008 Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-02-2008

26/03/2008 11:04  -  481 αναγνώσεις

Θέμα 1ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: : Αγροτική Οδοποιία οικισμών, πρ/σμού 200.000 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 2ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: : Βελτίωση οδοποιίας τ.δ. Κρυών, Αχλαδίων, Μαρωνιάς, πρ/σμού 150.000 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 3ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημοτικού καταστήματος, πρ/σμού 33.550,85 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης. Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μεραμβελλιωτάκης για το λόγο που αναφέρει στο σκεπτικό της παρούσης.

Θέμα 4ο. Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω μόνιμου προσωπικού που θα καλύψει κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 592/05 τ.β):

 • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 • μία (1) θέση κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Επόπτη Δημόσιας Υγείας
 • τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας (εξωτερικών χώρων)

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94 και με τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ.50/01, όπως ισχύει.Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζερβάκης.

Θέμα 5ο. Εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σητείας, του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπ. Εσωτερικών, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., του Κ.Α.Π.Η Δήμου Σητείας και της Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ. για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Θέμα 6ο. Συγκροτεί Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση, αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη: - Φουρναράκη Μανώλη , δημοτικό σύμβουλο - Πρωτογεράκη Μιχάλη , δημοτικό σύμβουλο - Ξενικάκη Αντώνη, πρόεδρο της Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ. - Γαλετάκη Καλλιόπη, υπάλληλο Ι.Κ.Α. - Παπαδάκη Κώστα, υπάλληλο Ο.Α.Ε.Δ.

Το παραπάνω γραφείο αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο που θα λειτουργεί στα πλαίσια του Δήμου και θα έχει σκοπό την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που θα παρέχονται δωρεάν προς τους άνεργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό θα συνεργάζεται και θα συντονίζει τη δράση του με το γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ, το Κ.Ε.Κ. και άλλους αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου Σητείας.

Θέμα 7ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 3/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 8ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΒΡΕΦΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 3/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 9ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 1/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 10o. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ) όπως αυτός εμφανίζεται στο υπ''αρ.2/8-2-2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω επιχείρησης (απόφαση 5) που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 11ο. Εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις παρακάτω περιοχές του Δήμου:

 • στη θέση Καμίνι Παρασπορίου του τ.δ. Αχλαδίων , δαπάνης 8.892,16 €
 • στο σχέδιο πόλης Ξεροκαμάρες στην οδό Κ. Σήφη Δερμιτζογιάννη στο Ο.Τ. 279, δαπάνης 1.064,94 €
 • στη θέση Αμμούδα τ.δ. Αχλαδίων έξω από το σπίτι Κουβαρντά Ιωάννη και στα Γεροντάμπελα πίσω από αποθήκη Καζαμία Ασπασίας (μετατόπιση των δικτύων ), δαπάνης 1.679,39 €
 • ηλεκτροδότηση αγροτικού ιατρείου τ.δ. Πραισσού, δαπάνης 281,26 €
 • στη θέση Χαλέπα τ.δ. Πισκοκεφάλου, δαπάνης 281,08 €

Θέμα 12ο. Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Δ.Ε Δημοτικής Αστυνομίας), σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 23/02 & 135/06, που θα καλύψουν κενές θέσεις οι οποίες προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 592/05 τ.β).

Θέμα 13ο. Προσδιορίζει τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης τα οποία διαθέτουν όλες τις νόμιμες άδειες, ως ακολούθως:

 1. Η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της θα είναι ένα (1) έτος.
 2. Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο θα ισχύει μέχρι την 3.00 ώρα και για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 2.00 ώρα (όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. 3 Αστυνομική Διάταξη του 1996 και στο υπ΄αριθμ. 57904/07-12-2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για χορήγηση σχετικής άδειας και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Η παράταση αυτή θα χορηγείται με απόφαση της Δημ. Επιτροπής μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που θα εξετάζεται κατά περίπτωση.
 3. Οι όροι λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτουν τη νόμιμη άδεια έχουν ως ακολούθως:
  • Η ένταση της μουσικής να μην υπερβαίνει τα οριζόμενα στην υγειονομική διάταξη db(a) για κάθε χρήση καταστήματος.
  • Κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος να παραμένουν κλειστά.
  • Να μην χρησιμοποιούνται ενισχυτές και τα μεγάφωνα να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
  • Να τηρούνται πιστά οι κανόνες κοινής ησυχίας.
  • Να μην μετατρέπεται το κατάστημα σε κέντρο διασκέδασης.