26/03/2008, Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-01-2008

26/03/2008 11:16  -  353 αναγνώσεις

Θέμα 1ο. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Σητείας, οικονομικού έτους 2008 όπως τελικά διαμορφώθηκε και ο οποίος σε ανακεφαλαίωση εμφανίζει τα πα­ρακάτω :

 

Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.732.996,55

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.320.730,16

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 710.198,18

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε 6.713.015,72

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 960.585,04

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.941.328,08 -------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 18.378.853,73

Ε Ξ Ο Δ Α

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10.504.092,94

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.777.549,64

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.981.211,15

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 116.000,00 ------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 18.378.853,73

 

 

Στην απόφαση αυτή, πλην του τμήματος του πρ/σμού που αφορά στα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, μειοψηφούν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβάκης, Διαλυνάς, Μεραμβελλιωτάκης, Συλλιγαρδάκης, Σαββόπουλος, Λογκάκη και Γιαννακάκη.

Θέμα 2ο. Εγκρίνει τη δασική μελέτη για την υλοποίηση του έργου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΡΙΧΤΗ όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Τερεζάκη Μάνο δασολόγο και υποβλήθηκε στο σώμα.

Θέμα 3ο. Εγκρίνει τη διοικητική αποβολή του κ. Φραγκιαδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη κατοίκου Σφάκας από το τμήμα της δημοτικής οδού μέσα στο χωριό που εφάπτεται με την οικία του (το οποίο ακριβώς εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης) και το οποίο αυθαίρετα κατέλαβε με κατασκευή 2 κτιστών ζαρντινιερών, ενός πλινθόκτιστου τοίχου και μιας ψησταριάς, οικειοποιούμενος την κυριότητά του και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι κ.κ. Ζεβάκης, Μεραμβελλιωτάκης, Συλλιγαρδάκης, Γιαννακάκη και Λογκάκη για το λόγο που αναφέρουν στο σκεπτικό της παρούσης.

Θέμα 4ο. Συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από τους:

  • Ανδρουλιδάκη Παντελή, Αντιδήμαρχο Σητείας,
  • Φωτεινάκη Στέλλα , δημοτική αστυνόμο
  • Νικηφοράκη Μανώλη , υπάλληλο Δήμου Σητείας

η οποία θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων περί λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα εκτελεί τις διοικητικές πράξεις ( έλεγχος παραβάσεων, σφράγιση κατ/των κ.λ.π).

Θέμα 5ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 3/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 6ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 3/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 7ο. Εγκρίνει τον πρ/σμό εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2008 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ όπως αυτός αναλυτικά εμφανίζεται και συνοδεύει την υπ’αρ. 2/2008 απόφαση του Δ.Σ του παραπάνω Ν.Π που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 8ο. Εγκρίνει την εκμίσθωση 1.450 στρεμμάτων περίπου βοσκοτόπων που βρίσκονται στις θέσεις ΛΙΜΝΙΑ (ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΑ) και ΒΕΛΙΝΑ του τοπικού διαμερίσματος Πραισσού τα οποία χαρακτηρίζει « περίσσευμα » βοσκής. 50 στρέμματα περίπου στη θέση ΛΙΜΝΙΑ (δίπλα στον αγροτικό δρόμο) να παραμείνουν στη χρήση του Δήμου.Παραπέμπει το θέμα στην Δημαρχιακή Επιτροπή για τις παραπέρα ενέργειες.