4/11/2009 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας

04/11/2009 09:53  -  1367 αναγνώσεις

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη  29 Οκτωβρίου  αποφάσισε επί των παρακάτω  θεμάτων :

 

1.   Χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διανοίξεις-Διαμορφώσεις οδών και κ.χ. σχεδίου πόλης,  μέχρι 5/1/2010.

 

2.   Εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου « Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης » με ποσό 6.000 € για την πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού .

 

3.   Έγινε παρουσίαση της ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης της δράσης « Μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης Σητείας ».

Έγιναν παρατηρήσεις και δόθηκαν οδηγίες για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

 

4.   Εγκρίθηκε η διενέργεια απαλλοτρίωσης έκτασης γα την επέκταση του ΧΥΤΑ Σητείας.

 

5.   Εγκρίθηκε η εκτέλεση της προμήθειας φωτιστικών ιστών στην οδό Α. Παπανδρέου, πρ/σμού 45.000  €.

 

6.  Εγκρίθηκαν οι  Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες των παρακάτω έργων:

-              Ανόρυξη γεώτρησης Έξω Μουλιανών

-              Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων

-              Διανοίξεις-διαμορφώσεις οδών και κ.χ. νέου σ.π.

-              Ανάπλαση κόμβου Πλατανάρια

 

7.   Εγκρίθηκε η εφαρμογή του Ν.3801/09 που αφορά ρύθμιση οφειλών από τα δημοτικά τέλη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίστηκε σε είκοσι (20)  

ημέρες. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίστηκε σε δώδεκα (12) καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10) %.

 

8.   Εγκρίθηκε η  καταβολή, σε υπαλλήλους ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, της αξίας του δικαιούμενου γάλακτος σε χρήμα  .

 

9.  Συζητήθηκε η  μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Γεννηματά, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής .

 

10.      Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ με τίτλο: Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Στοχεύοντας σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, δια του Αντιδημάρχου κ. Πρωτογεράκη.

 

11.      Έγινε διαγραφή ποσού 2.130 €  από φορολογικούς καταλόγους άρδευσης λόγω λάθους.

 

12.   Εγκρίθηκε απόφαση του Ν.Π. « Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης » για αναμόρφωση του πρ/σμού του.

 

13.    Έγινε αναμόρφωση πρ/σμού εσόδων.

 

14.    Συγκροτήθηκαν επιτροπές παραλαβής προμηθειών που εκτελέστηκαν με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ.