19/10/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την προμήθεια: Ηλεκτροφωτισμός Εθνικού Σταδίου Σητείας

19/10/2009 10:36  -  1028 αναγνώσεις

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: 

<< Ηλεκτροφωτισμός Εθνικού Σταδίου Σητείας>> 

 

1.Την απόφαση 26152/98 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.»

2.Τον Νόμο 2286/1995  «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

3.Το Π.Δ 173/90 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως τροποποιήθηκε με το 137/91 ή του οικείου κανονισμού προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως των νέων βάσει του Ν.2286/95.

4.Το Π.Δ. 105/89 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο κλπ, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έγιναν μεταγενέστερα.

 

Αριθμός μελέτης    35 /2009 προϋπολογισμού 101.787,58 € με  Φ.Π.Α. 19% .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους, στα Γραφεία του Δήμου Σητείας την Παρασκευή 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009  και ώρα 10:00  μπροστά στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1.Ελληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

3. Συνεταιρισμοί.

4.Ενώσεις προμηθευτών.

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού του έργου  δηλ  5.089,38 €.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

τηλ. .28433-40523.

 

 

Σητεία   19/10 / 2009

Ο Δήμαρχος Σητείας

Κουρουπάκης Νικόλαος