2/11/2009 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών με βάση το Ν. 3801/2009

02/11/2009 14:11  -  1406 αναγνώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται :

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 63 Ν. 3801/2009 και  στα πλαίσια της αριθμ. 340 /2009 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ρύθμιση οφειλών, βεβαιωμένων ή μη μέχρι την δημοσίευση του παραπάνω νόμου (4/9/2009),  υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών , προστίμων καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε αιτία , με εξαίρεση τα πρόστιμα των αυθαίρετων κατασκευών.

 

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκε αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση  η 18/11/2009.

 

Ο αριθμός των δόσεων καθορίστηκε σε 12 μηνιαίες, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 € . Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής η δε  καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής , εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%. Η καθυστέρηση καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του υπολοίπου ποσού όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

 

Καλούνται οι υπόχρεοι να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του παραπάνω Νόμου, σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προβεί στην αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου  (τηλ. 28433 – 40522 ή 40544 ή  40528 )