29/9/2010 : Απόφαση Δ.Σ. Σητείας για το θέμα του Νοσοκομείου

29/09/2010 11:15  -  987 αναγνώσεις

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα α)με αφορμή τη διέρρευση έκθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη χωροταξική κατανομή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημιουργία Χάρτη Υγείας Ν.Λασιθίου και την πληροφόρηση ότι θα τεθεί για έγκριση στο Νομαρχιακό συμβούλιο Λασιθίου τη Δευτέρα 20/9.

β) την ανάγκη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιτάνου και τη ΔΗΚΕΣ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας, σίτισης και δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά του Δήμου Ιτάνου.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Κ.ΔΚ.Κ (Ν.3463/06)

για να συζητηθεί ένα θέμα ως κατεπείγον πρέπει το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά και σας καλώ να λάβετε σχετική απόφαση.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της προέδρου του και μετά

από διαλογική συζήτηση :

Αποφασίζει Ομόφωνα: Κρίνει τα θέματα ως κατεπείγοντα για συζήτηση.

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δήμαρχο να εισηγηθεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο έχουν προσκληθεί και παρευρίσκονται απόψε Διευθυντές κλινικών-γιατροί του Νοσοκομείου Σητείας, εκπρόσωποι των εργαζομένων καθώς και εκπρόσωποι της Διοίκησης του Ιδρύματος.

          Ο Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο είπε τα παρακάτω:

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη μιας έκθεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκπονήθηκε ύστερα από παραγγελία της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λασιθίου σχετικά με τη Χωροταξική κατανομή των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη Δημιουργία Χάρτη Υγείας Ν.Λασιθίου, η οποία μάλιστα θα τεθεί για έγκριση στο Νομ/κό Συμβούλιο τη Δευτέρα, και η οποία προτείνει τη δημιουργία ενός κεντρικού νοσοκομείου στο νομό και την υποβάθμιση των υφιστάμενων.

Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε ο κ. Δελημπαλταδάκης ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι σε επικοινωνία που είχε με αρμόδιους της Νομ/κής Αυτ/σης αναβάλλεται η συζήτηση της έκθεσης στην προσεχή συνεδρίαση του Νομ/κού Συμβουλίου προκειμένου να τεθεί πρώτα σε δημόσια διαβούλευση.

Ο κ.Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο είπε: Αναμφίβολα η αναβολή της συζήτησης του θέματος από το Νομ/κό Συμβούλιο είναι μια θετική εξέλιξη

αλλά όπως αντιλαμβάνεστε η παραμικρή φημολογία θα πρέπει να μας βάζει σε διαδικασία εγρήγορσης, σκέψης και αντίδρασης προκειμένου να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα χρόνων και αγώνων του Σητειακού λαού.

Το Νοσοκομείο όπως γνωρίζετε ξεκίνησε ενταγμένο στα ΜΟΠ Κρήτης, ενισχύθηκε πολύ από την τοπική πρωτοβουλία, για χρόνια αποτελούσε βασικό και πάγιο αίτημα των συμπολιτών μας και είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας όχι μόνο για τη συνέχιση της λειτουργίας του αλλά και για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η θέση του Δήμου είναι να στελεχωθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει το Νοσοκομείο Σητείας με βάση τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως αυτός έχει ψηφιστεί και ισχύει. Η τοπική κοινωνία της Σητείας δεν θα δεχτεί καμία υποβάθμιση και καμία υστέρηση στις υπηρεσίας Υγείας και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα μας βρει αντίθετους.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν διαδοχικά όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ιδιαίτερα από τους γιατρούς του νοσοκομείου υπερτονίστηκε η ανακρίβεια και η παραποίηση πολλών στοιχείων της μελέτης αφού εμφανίζει το νοσοκομείο να παρουσιάζει χαμηλούς δείκτες λειτουργικότητας, χωρίς όμως να αναφέρει το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες υγειονομικού προσωπικού και σε υποστηρικτικά εργαστήρια και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του νομού.

Ο κ. Δελημπαλταδάκης παίρνοντας το λόγο είπε: Προτείνω τη δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τα τέσσερα νοσοκομεία του νομού. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε οικονομία

κλίμακας, οικονομία σε ανθρώπινο δυναμικό, δυνατότητα ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ ( που σήμερα δεν υπάρχει για τα νοσοκομεία Σητείας και Νεάπολης)και θα λειτουργήσουν σε απόλυτη συνεργασία τα νοσοκομεία του νομού μέχρι την ολοκλήρωση του ενός κεντρικού νοσοκομείου. Παράλληλα με το κεντρικό νοσοκομείο να διεκδικήσουμε και τη δημιουργία του βόρειου οδικού άξονα που θα μειώσει το χρόνο προσπέλασης στο νοσοκομείο.

Ανταπαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε τα ακόλουθα: Η πρότασή σας βέβαια δεν βοηθά στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Σητείας γιατί με το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. θα καταργηθεί και ο ΟΕΥ του νοσοκομείου για τον οποίο αγωνιστήκαμε 17 χρόνια. Οι οδικοί άξονες και τα άλλα έργα υποδομής είναι ούτως ή άλλως αναγκαία και δεν χρειάζεται να τα διεκδικήσει ο τόπος  μέσω μιας τέτοιας ενέργειας. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε την πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου Σητείας γιατί μόνο έτσι θα παίξει το ρόλο του στην περιοχή καλύπτοντας τις ανάγκες μακρινών περιοχών (Ζάκρος, Γούδουρας, Ξερόκαμπος, Αεροδρόμιο, Στρατιωτικές βάσεις, ΤΕΙ ) καθώς και των νησιών ( Κάσο, Κάρπαθο) λόγω της καθημερινής αεροπορικής σύνδεσης. Άρα η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας δεν μπορεί να έλθει με άλλο τρόπο παρά μόνο με την πλήρη λειτουργία του Γ.Κ.Ν-Κ.Υ. Σητείας με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του που έχει εγκριθεί από το Υπ.Υγελιας και το Υπ.Οικονομίας.

 Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

α) τις απόψεις όλων των παρισταμένων

β) τις διατάξεις του άρθρου 93 του Κ.Δ.Κ.

                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Να στελεχωθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει το Γενικό Νοσοκομείο Σητείας με βάση τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως αυτός έχει ψηφιστεί και ισχύει.

Η τοπική κοινωνία της Σητείας δεν θα δεχτεί καμία υποβάθμιση και καμία υστέρηση στις υπηρεσίας Υγείας.

Στην απόφαση αυτή διαφοροποιείται ο κ.Δελημπαλταδάκης για το λόγο που αναφέρει στο σκεπτικό της παρούσης.

             Η  απόφαση  αυτή πήρε αριθμό   222/2010

.................................................................

  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

         Ο Πρόεδρος                        Τα Μέλη    

                      

                       Σητεία 17-5-2010

                          Η Πρόεδρος 

                       Κατερίνα Ζερβάκη