5/1/2011 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό του κ. Αντωνιδάκη Μιχάλη ως Αντιδημάρχου Σητείας

05/01/2011 13:15  -  1040 αναγνώσεις

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

             Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

  1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.    Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.

3.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,                                                                 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνιδάκη Μιχάλη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

1.    Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του οικονομικού προγραμματισμού και των δαπανών του Δήμου (πρ/σμός, εκκαθάριση δαπανών, προμήθειες, λογιστήριο, Ταμείο).

2.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

3.    Έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

4.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εντός των ορίων του Δήμου.

5.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

6.    Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

7.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περιπτέρων.

8.    Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.

9.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

10. Έχει την ευθύνη της επίβλεψης της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.

11. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λ.π).

12.  Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου, Ρ.Εκκλησιάς, Μαρωνιάς, Αγ.Γεωργίου, Πραισού, Αχλαδίων και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων.

13.  Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

 

Αρχεία