30/6/2010 Σ Υ Μ Β Α Σ Η «Φωτογραμμετρική και φωτοερμηνευτική έρευνα για ύπαρξη παλαιού αιγιαλού στη θέση Καραβόπετρα έως Αντλιοστάσιο Σητείας»

30/06/2010 12:50  -  837 αναγνώσεις

Στο Δήμο Σητείας σήμερα 07/06/2010 και ημέρα Δευτέρα μεταξύ αφ’ ενός του Νικολάου Κουρουπάκη Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου Σητείας και αφ’ ετέρου της Αγρονόμου Τοπογράφου-Πολιτικού Μηχανικού Βαλάνη Άρτεμη συμφωνήθηκαν τα εξής:

Ο Δήμαρχος Σητείας έχοντας υπόψη τη 31/2010 απόφαση του Δ.Σ. Σητείας με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση και η ανάθεση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης στο δεύτερο των συμβαλλομένων αλλά και τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 και του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκπόνηση της μελέτης«Φωτογραμμετρική και φωτοερμηνευτική έρευνα για ύπαρξη αιγιαλού στη θέση Καραβόπετρα έως Αντλιοστάσιο Σητείας» με τους παρακάτω όρους :

 ΑΡΘΡΟ 1ο. Όροι εκπόνησης της μελέτης.

1.1. Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει το Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 "περί αμοιβών Μηχανικών και προδια­γραφών μελετών" και θα είναι πλήρης από κάθε άποψη και επι­στημονικά σωστή.

1.2. Η μελέτη θα εποπτεύεται και θα θεωρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α." Με την Υπηρεσία αυτή ο μελετητής πρέπει να βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία.

1.3. Η αλληλογραφία για κάθε θέμα θα γίνεται απ'' ευθείας με την Υπηρεσία Εποπτείας της μελέτης και κοινοποίηση των εγγρά­φων στον εργοδότη.

1.4. Ο μελετητής υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ελάττωμα ή παράλειψη της μελέτης, τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, όσο και μετά την αποπεράτωση και έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 19  του Ν. 716/77 και του Π.Δ. 194/79.

 ΑΡΘΡΟ 2ο. Αντικείμενο της μελέτης.

Το αντικείμενο της μελέτης ειδικότερα είναι:

Η φωτοερμηνευτική έρευνα σε υπάρχουσες αεροφωτογραφίες (διαθετικά) τεσσάρων (4) χρονικών περιόδων από το 1945 μέχρι το 1987.Για την εκπόνηση της έρευνας θα γίνει σειρά φωτογραμμετριών εργασιών που θα περιλαμβάνει στερεοσκοπική παρατήρηση και απόδοση σε ψηφιακό φωτογραμμετρικό όργανο των ζευγών των αεροφωτογραφιών και σύνταξη ορθοφωτογραφίας για καθεμιά από τις διερευνούμενες χρονικές περιόδους. Στη μελέτη θα συνυπολογιστούν όλες οι υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες όπως χάρτες και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα της ευρύτερης περιοχής, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια παλαιότερες διανομές και παραχωρητήρια κ.α.   

Παραδοτέα της μελέτης.

1)    Τεχνική Έκθεση με την Ανάλυση και τα συμπεράσματα της διαχρονικής έρευνας.

2)    Διαγράμματα σε διανυσματική  ή εικονιστική (ορθοφωτογραφίες) μορφή κατάλληλης κλίμακας (που εξαρτάται από την μέση κλίμακα των αρχικών αεροφωτογραφιών τα οποία θα συνοδεύουν την Τεχνική Έκθεση)

 ΑΡΘΡΟ 3ο. Προθεσμίες.

3.1. Για την εκπόνηση και υποβολή της μελέτης ορίζεται προ­θεσμία 40 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

3.2,. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν εξαρτώνται από ενδιάμεσες μη ουσιώδεις παραλείψεις του εργοδότη. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στη διατύπωση των οδηγιών ή στην απάντηση σε έγγραφη πρόταση ή υπόδειξη του μελετητή πάνω από 20 ημέρες ερμηνεύεται ότι ο τελευταίος μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με αυτές.    

3.3. Παράταση των προθεσμιών συμπληρώσεως και υποβολής της μελέτης μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση του εργο­δότη με σύμφωνη γνώμη του προϊστάμενου της εποπτεύουσας Υπη­ρεσίας εφ'' όσον κατά την περίοδο της εκπόνησης καταφανεί ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν αυτή..

 ΑΡΘΡΟ 4ο. Στοιχεία γιά τη σύνταξη της μελέτης.

 4.1.  Ο εργοδότης υποχρεούται να παραδώσει στο μελετητή στην προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω τα εξής στοιχεία :

  • Τεχνική Έκθεση με την Ανάλυση και τα συμπεράσματα της διαχρονικής έρευνας.
  • Διαγράμματα σε διανυσματική  ή εικονιστική (ορθοφωτογραφίες) μορφή κατάλληλης κλίμακας (που εξαρτάται από την μέση κλίμακα των αρχικών αεροφωτογραφιών τα οποία θα συνοδεύουν την Τεχνική Έκθεση)

 ΑΡΘΡΟ 5ο. Πληρωμές.

5.1. Η αμοιβή της μελέτης υπολογίζεται  στο ποσόν των 5.702,11 συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.  Στην παραπάνω αμοιβή του μελετητή περιλαμβάνεται η αποζημίωσή του για κάθε μορφής δαπάνες και  γενικά και επισφαλή έξοδα.

5.2. Σε περίπτωση που η εκπόνηση της μελέτης απαιτήσει την εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από το διάταγμα αμοι­βών που ισχύει, η αμοιβή του θα καθορισθεί με κανονισμό νέων τιμών μονάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 10 του Π.Δ. 194/79.

5.3. Γιά την έγκριση κάθε τροποποίησης της συμβατικής αμοιβής συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 194/79.

5.4. Η πληρωμή του μελετητή θα γίνεται τμηματικά με την πρό­οδο της μελέτης και μετά από πιστοποίηση του επόπτη της μελέ­της στηριζόμενη στην επιμέτρηση της γενόμενης εργασίας. Το σύνολο της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την έγκριση και τελική παραλαβή της μελέτης ή μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

5.5. Ο μελετητής γιά κάθε πληρωμή υποχρεούται στην καταβολή φόρου τελών χαρτοσήμου και των νομίμων κρατήσεων που τον βαρύνουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο. Εγγυητική επιστολή.

Για την άρτια και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και συγ­γραφής υποχρεώσεων εκπόνηση της μελέτης, ο μελετητής  κατέθεσε την υπ’ αριθμόν 076/703574-8  εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως Τράπεζας αξίας 5% της συμβατικής αμοιβής ποσού 236 ΕΥΡΩ η οποία θα επιστραφεί στον μελετητή μετά την έγκριση και τελική παραλαβή της μελέτης ή μετά την πάροδο των καθοριζομένων προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7ο. Ποινικές ρήτρες.

Γιά κάθε μέρα υπαιτίου καθυστέρησης στη συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύστερα από πρόταση του επόπτη της μελέτης και απόφαση του εργοδότη, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 194/79.  Γιά κά­θε ημέρα παραβίασης της τμηματικής προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο 30 ΕΥΡΩ ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 11 του Π.Δ. 194/79.

ΑΡΘΡΟ 8ο. Επόπτης μελέτης.

8.1. Η εκπόνηση της μελέτης γίνεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Η εποπτεία θα γίνεται από τον κ,Παντελή Περδικάκη Διπλώματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό     που ορίστηκε από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία θα καλείται επόπτης της μελέτης.

8.2. Ο επόπτης έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει ώστε η μελέ­τη να εκπονείται από το μελετητή σύμφωνα με την παρούσα σύμ­βαση και με ρυθμό ανάλογο προς τον καθορισθέντα χρόνο αποπε­ράτωσής της. Ο επόπτης δικαιούται να απαιτεί εγγράφως την συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και υποδείξεις. Γι'' αυτό ο μελετητής πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον επόπτη σε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη παρέμβασή του.

8.3. Οδηγίες και υποδείξεις που δίνονται από τον επόπτη εγ­γράφως προς τον μελετητή είναι υποχρεωτικές γι'' αυτόν.

Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή λύεται από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και το Π.Δ. 194/79.

Με τον ίδιο τρόπο θα καθορίζεται και η έκταση των μελετηθησο­μένων έργων στις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες.

ΑΡΘΡΟ 9ο. Κυριότητα της μελέτης.

9.1. Σε περίπτωση διακοπής της μελέτης ο μελετητής θα ειδο­ποιηθεί εγκαίρως γιά τη λύση της συμβάσεως ως προς το επόμενο τμήμα της μελέτης χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως από τον εργοδότη.

9.2. Μετά την αποπληρωμή του δικαιούχου μελετητή γιά οποιο­δήποτε τμήμα ή γιά ολόκληρη τη μελέτη, αυτή ανήκει πλέον στην κυριότητα του εργοδότη ο οποίος είναι ελεύθερος να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του.

9.3. Απαγορεύεται στο μελετητή να επιδείξει ή να δημοσιοποι­ήσει οποιοδήποτε τμήμα της μελέτης χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη. Ο μελετητής πάντως διατηρεί το δικαίωμα της πνευμα­τικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα συντάχθηκε σε 4 σελίδες και σε τέσσερα (4) αντίγρα­φα. Όλα υπογράφηκαν από τους συμβαλλομένους και έλαβε τρία (3) αντίγραφα ο εργοδότης και ένα (1) αντίγρα­φο ο μελετητής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ                                     ΒΑΛΑΝΗ ΑΡΤΕΜΗ        

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                 ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

                                                                               ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ