2/8/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ για την προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό

02/08/2010 12:19  -  912 αναγνώσεις

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθμ. 1/1-2-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 99/3-2-2010 <<Έγκριση προγράμματος Προμηθειών και υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης>>.
  2. Την με αρ.71/03-06-2010 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.
  3. Την αριθμ. 19/13-7-2010 απόφαση της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και επιτροπών για την εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ 2010.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για ένα έτος προϋπολογισμού 23.355,00 € συμπερ. ΦΠΑ με αριθμό Δ/ξης 1066/2010

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή

      Προϋπολογισμός : 23.355,00 με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ του Νοσοκομείου.

Γλώσσα: Ελληνική.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Την 28/09/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Την 28/09/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ.ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 23/7/2010.

      Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο μας.

      Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών.

      Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντουράκης Νικόλαος

ΤΗΛ: 2843 3 40360

ΦΑΞ: 2843 0 25352

Ο Διοικητής του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ