3-9-2014 Περιληπτική διακήρυξη για το έργο: "Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου φαραγγιού Ρίχτη"

03/09/2014 08:47  -  455 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΡΙΧΤΗ»

 

 1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή  πυροσβεστικού  δικτύου φαραγγιού Ρίχτη», με προϋπολογισμό 19.993,02 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Γενικών εργασιών υδραυλικών έργων , με προϋπολογισμό 16.254,49 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 19.993,02 ΕΥΡΩ  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις για έργα πολιτικής προστασίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας ( Π. Βαρθολομαίου 19, 72300  ΣΗΤΕΙΑ ), μέχρι τις   25-09-2014.     Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2843 40553, FAX επικοινωνίας  28430 29243, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Βιτσεντζάκης Γιάννης

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  30-9-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά του άρθρου 6του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία πτυχίου, Υδραυλικων ή Ηλεκτρομηχανολογικων, ή, κατά περίπτωση επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  , εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο (σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 326  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έως τις 30/04/2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερ/νία υποβολής των προσφορών.

6.  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο  Δήμαρχος   

 

Θοδωρής Πατεράκης