14-2-2014.Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 787.000€ για το έργο: <<ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ>>.

14/02/2014 13:33  -  427 αναγνώσεις

   Με  το  υπ  αριθμό  18062/11-02-14  έγγραφο  της  Περιφέρειας  Κρήτης εγκρίθηκε  η διάθεση πίστωσης ποσού επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (787.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ  ΣΗΤΕΙΑΣ»

                   Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί σε ποσό:

Α)Πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (535.000,00 €) για το 1ο υποέργο με τίτλο«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ».

Β)Διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00 €) για το 2ο υποέργο με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ».

Ένα διαχρονικό πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής (Αρμένων,Χανδρά & Ζήρου) βρίσκει τη λύση του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι δεν μένουμε στα λόγια αλλά προχωράμε σε πράξεις που δίνουν λύσεις, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η Αυτοδιοίκηση.