10-1-2014.Υποβολή αιτήσεων για << Εγκατάσταση νέων γεωργών>>

10/01/2014 09:39  -  522 αναγνώσεις

                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την 26985/19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-ΨΔΤ) 2η πρόσκληση, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας   προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο παραπάνω μέτρο.

       Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, κατά τη χρονική περίοδο:  από 18-03-2014 έως 16-05-2014.

       Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για 1η φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)  Να είναι άνω των  18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Β) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του μέτρου.

Γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας.

Δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Ε)  Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας 5 ετών με δεσμευτικούς στόχους και  χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

ΣΤ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις, κλπ.

Ζ)  Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

      Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που αποφασίζουν να ασχοληθούν με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία για πρώτη φορά και να δημιουργήσουν τη δική τους εκμετάλλευση σε κλάδο που θα επιλέξουν (φυτική παραγωγή, δενδροκομία, νέες καλλιέργειες, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, εκτροφή σαλιγκαριών κτλ.). Οι νέοι γεωργοί ενισχύονται από μια σειρά ευνοϊκών μέτρων και αφού δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους, δεσμεύονται να υλοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους εντός τριετίας προκειμένου να θεωρηθούν κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος για κάθε νέο γεωργό εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης, την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης και το μελλοντικό της μέγεθος και μπορεί να είναι από 10.000 € έως 20.000 €.

       Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://www.agrotikianaptixi.gr Άξονας 1-Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ