7-4-2014. Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΥΚΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ.

07/04/2014 08:50  -  472 αναγνώσεις

Δ.Ε.Υ.Α ΣΗΤΕΙΑΣ

 

        Εργο:

 

ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΥΚΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

 

 

Αρ. Πρωτ.:

 

510/4-4-2014 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σητείας ( Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ ) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΥΚΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ»

με προϋπολογισμό  120.000,00 € ( με ΦΠΑ 23 %).

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση info@deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και σε έντυπη μορφή, με την καταβολή ποσού 10,00 €, από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), μέχρι την Πέμπτη 24/4/2014 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 13:00. Πληροφορίες κος Κώστας Περάκης, τηλ. 28430-25911,28335.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, την 29η του μήνα Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο   6 του Ν. 3669/08.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία όπως περιγράφονται στα άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:

Α1 (Κ/Ξίες), Α2, 1η, 2η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Σ=95.815,68=100,00%) 

β) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ύψους 1.916,00 € που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Σητείας και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί, από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.                                            

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ