9-5-2014.Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: <<Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ>>

09/05/2014 08:48  -  533 αναγνώσεις
 

 

 

eikona

αρ.πρωτ..487/2-4-2014

Αρ.Δημοσίευσης στο TED:111709-2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας(Δ.Ε.Υ.Α.Σ) διακηρύττει ανοικτό διεθνές διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:

<<Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ»

με προϋπολογισμό  575.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας www.deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν (download) από εκεί, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τη φόρμα ηλεκτρονικής παραλαβής (βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία) την οποία και οφείλουν να αποστείλουν: α) με fax στον αριθμό 28430-26506, β) με email στη διεύθυνση info@deyasitias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και σε έντυπη μορφή, με την καταβολή ποσού 30,00 €, από τη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), μέχρι 16/5/2014 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 13:00. Πληροφορίες κ. Στέλιο Αιλαμάκη τηλ. 28430-29336,28335.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας (Νικ. Πλαστήρα 31, Σητεία), την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά και η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Δεν προβλέπεται τροποποίηση οικονομικού ή συμβατικού αντικειμένου.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) Οι Συνεταιρισμοί, γ) Οι Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και διαθέτουν τα προσόντα του άρθρου 11 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 35.362,50 που αποτελεί το 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ σε γραμμάτια Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ και ισχύος ενός μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλ. τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Η ολική προθεσμία υλοποίησης της εγκατάστασης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και το διάστημα δοκιμών ενός (1) μηνός με νερό ή λύματα). Δε συμπεριλαμβάνεται το διάστημα 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης και το διάστημα της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών από τον Ανάδοχο, το οποίο θα καθοριστεί στην προσφορά του και δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι μικρότερο των πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας.


Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

Θεόδωρος Πετρουλάκης

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2014