29.07.2014. Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια πινακίδων, ξύλινων κατασκευών & χρωμάτων για την υλοποίηση της δράσης "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Ε4".

29/07/2014 09:22  -  598 αναγνώσεις

                                         

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

              Ευρωπαϊκό Ταμείο                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

    Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)         ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ


Ταχ.Δ/νση: Α.Παναγούλη 1

Ταχ.Κώδικας: 72300 Σητεία

Πληροφορίες: Περάκης Βαγγέλης

Τηλ.2843341304

Fax:28430 20821

e-mail:perakisv@sitia.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  <<ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Ε4>>

Δαπάνη 26.684 ,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

Σήμερα την 28-07-2014 και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα Σητείας μεταξύ των: Πατεράκη Θεοδώρου  Δημάρχου Σητείας νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας <> στην οποία  κατακυρώθηκε η προμήθεια  .

με την υπ’ αριθμό 139/2014  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1)Ανατίθεται στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια των παρακάτω όπως αυτά αναφέρονται στην προσφορά του

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια  και τοποθέτηση πινακίδων

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

1

Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων

ΤΥΠΟΣ Α: Πινακίδες Πληροφοριακές

ΤΕΜ.

4

250,00€

1.000,00€

2

Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων

ΤΥΠΟΣ Β: Πινακίδες σήμανσης διαδρομών Ε4

ΤΕΜ.

30

25,00€

750,00€

3

Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων ΤΥΠΟΣ Γ:  Πινακίδες κατεύθυνσης με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού

ΤΕΜ.

18

55,00€

990,00€

4

Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων ΤΥΠΟΣ Δ: Ενημερωτικές πινακίδες ερμηνείας της φύσης

ΤΕΜ.

100

38,00€

3.800,00€

 

ΟΜΑΔΑ Β Ξύλινες κατασκευές

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

1

Προμήθεια  ξυλείας Εμποτισμένοι πάσσαλοι πεύκου   διαμέτρου 14εκ

ΤΕΜ.


307 Χ 3m 

22,00€

6.754,00€

2

Προμήθεια Ξύλινου κιόσκι και τοποθέτηση

ΤΕΜ.

1

2.400,00€

2.400,00€

3

Προμήθεια ξύλινων τραπεζόπαγκων

ΤΕΜ.

10

600,00€

6.000,00€

4

Προμήθεια ξύλινων καλαθιών απορριμμάτων

ΤΕΜ.

20

49,00€

980,00€

5

Προμήθεια για ξύλινα παγκάκια και τοποθέτηση

ΤΕΜ.

15

180,00€

2.700,00€


ΟΜΑΔΑ Γ

Α/Α

Περιγραφή Είδους

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη

1

Προμήθεια  χρώματος  για σήμανση διαδρομών ακρυλικό Οικολογικό Α ποιότητας

kg

 50

9,40€

470,00€

2

Προμήθεια  Οικολογικού Βερνικιού  νερού

kg

100

8,40€

840,00€

Αντί ποσού: 26.684 ,00 € πλέον ΦΠΑ

2) Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει ως εξής:

Τόπος Παράδοσης:        Δήμοs Σητείας

Χρόνος Παράδοσης:     90 ημέρες

3) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην 5028 διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας και στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή.

4) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ αριθμόν 8002024219 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E.. ποσού 2.668,40.ευρώ.

5) Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΤΑ.

6) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ

7) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει το άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ.

8) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του προμηθευτή.

9) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο 5 ημερών από την παράδοση των υλικών.

Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

10) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με το οποίο βαρύνεται ο Δήμος

11) Οι όροι της διακήρυξης, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα. 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                              

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                     

           ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                  PROMOTION ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

                                                                                  ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε