9-7-2014.Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

09/07/2014 08:34  -  529 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σητεία    4  Ιουλίου  2014

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                 Αρ.Πρωτ.: 4041

 Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ             

    * * * * * * * * *                               

 

ΠΡΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

(¨Όπως πίνακας αποδεκτών)

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         

 

Ταχ.Δνση  :   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

                        723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :  2843340541, 500,501

Fax.              :  2843024584 & 29243

E-maili        :   zoumakis@sitia,gr 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  11Α  Ιουλίου  2014   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  Λήψη απόφασης για εφάπαξ ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το δήμο μας   
 2.  Λήψη απόφασης για την σε δόσεις ρύθμιση ληξιπροθέσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το δήμο μας    
 3.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε  στην Τοπική Κοινότητα  ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ    του Δήμου  Σητείας έτους 2014  στο όνομα του   υπολόγου  εκπροσώπου  κ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε  στην Τοπική Κοινότητα  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ  του Δήμου  Σητείας έτους 2014  στο όνομα του   υπολόγου  Προέδρου του Συμβουλίου κ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που συστήθηκε  στην  Δημοτική Κοινότητα   ΣΗΤΕΙΑΣ  του Δήμου  Σητείας έτους 2014   στο όνομα του   υπολόγου  κ. ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
 6. Έγκριση  πρακτικών    διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΗΣ & στις Τ.Κ. ΛΙΘΙΝΩΝ ΠΕΥΚΩΝ,ΠΕΡΟΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ  -  Κατακύρωση αποτελέσματος 
 7.  Έγκριση  πρακτικών    διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΗΣ & στις Τ.Κ. ΛΙΘΙΝΩΝ ΠΕΥΚΩΝ,ΠΕΡΟΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ  -  Κατακύρωση αποτελέσματος 
 8.  Έγκριση  πρακτικών   ανοικτού  διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ   -  Κατακύρωση αποτελέσματος 
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -  Καθορισμός όρων  διακήρυξης ανοιχτού   διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση  της υπηρεσίας  «Δημιουργία Café net νέων στο χώρο του Δ'' Δημοτικού Σχολείου», προυπολογισμού 24.464,70€ με ΦΠΑ ή Επιλογή εφημερίδων & συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής  παραλαβής και αξιολόγησης  προσφορών  - Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης και  διάθεσης πίστωσης
 10.  Σύνταξη  σχεδίου  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου  Σητείας έτους 2014
 11.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης  προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή  οχημάτων - μηχ/των του Δήμου  για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών  επειδή  συντρέχουν  λόγοι του κατεπείγοντος  -  Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση  πιστώσεων
 12.  Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών Αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  για την  πληρωμή  δαπανών

 

O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

Πατεράκης Θεόδωρος

    Δήμαρχος Σητείας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Αυγουστινάκης Ιωάννης

Αχλαδιανάκης Γεώργιος

Δελημπαλταδάκης Γεώργιος

Νικολαίδης  Εμμανουήλ

Τσιφετάκης Εμμανουήλ

Μαυροματάκης Εμμανουήλ

με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος συμμετοχής να ενημερώσουν

την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού