Ανάθεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >

05/06/2018 10:55  -  1 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                          Σητεία
, 05/06/2018
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                             Αριθ. Απόφασης: 498
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ταχ
./νση : Π.Βαρθολοµαίου 9
Τ.Κ. 723 00
***************************
Τηλέφωνο : 2843340518

FAX :
E-mail :
Portal :
2843029243
info@sitia.gr
www.sitia.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (.Κ.Κ.)
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3.
Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12
4.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.
5.
Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών
, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6.
Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας -
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7.
Της Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17(ΦΕΚ 1781 Β΄/23-05-2017)
«
Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης
.
8.
Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό».
9.
Το Π.. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
10.
Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των ειδών της 29/18 µελέτης της ∆/νσης
τεχνικών υπηρεσιών για την προµήθεια
< Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >.
11.
Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στον ΚΑ
25/7135.012
12.
Το 2680/22-5-18 πρωτογενές αίτηµα του τµήµατος Άρδευσης µε Α∆ΑΜ:
18REQ003135271
13.
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα
µε την υπ
αριθµ. 659/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α:
28ΗΩ1Γ-Σ9Η και Α∆ΑΜ: 18REQ003153420.
14.
Την µε αρ. 91/2018 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου για την
διάθεση της πίστωσης µε Α∆Α
: ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1
15.
Τις τεχνικές προδιαγραφές της 29/18 µελέτης της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών
για την προµήθεια
< Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >.
16.
Την αριθµ. 134/2018 Απόφαση του ∆.Σ. για έγκριση της προµήθειας <
Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας >.
17.
Την 479/25-5-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου έγκρισης προµήθειας και τεχνικών προδιαγραφών
µε Α∆Α
: 64ΕΣΩ1Γ-ΓΑΟ
18.Την υπαριθµ. 2795/29-5-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του ∆ήµου µας.
19.
Την προσφορά που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου
Σητείας


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας < Υλικών Άρδευσης ∆.Ε. Σητείας > , στον
Σωτήρη Αγιασµάτη , Μηχ/γος-Μηχανικός -εµπόριο αρδευτικών συγκ/των-σωλήνων, µε ΑΦΜ:
027196514 ,
.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου , ταχ. δ/νση: Ανθέων 13 Τ.Κ. 72 300 Σητεία ,Τηλ.: 28430
29113 ,
αντί του ποσού των 19.070,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% , σύµφωνα µε την προσφορά του, και
αναλυτικά
:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ
(€)
ΤΙΜΗ/
ΤΕΜ.
(€)
ΣI∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3'' 4,00
mm
ΜΕΤΡΑ 360 21,8 7.848,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 20 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ 200 14,8 2.960,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 110 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ 450 11,8 5.310,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 75 10 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ 300 3,8 1.140,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 125 16 atm, 3ης
γενιάς µαύρη
ΜΕΤΡΑ 100 16,3 1.630,00
Σωλήνα ΡΕ Φ 63 6 atm,
µαύρη
ΜΕΤΡΑ 100 1,82 182,00
ΣΥΝΟΛΟ       19.070,00
ΦΠΑ 24%       4576,80
∆ΑΠΑΝΗ       23646,80

 

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ/18
και ΣΑΤΑ π.ε. του προϋπολογισµό εξόδων έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση
στον Κ
.Α. 25/7135.012 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Γ. Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς προµήθεια ειδών
.
Ο ∆ήµαρχος
Πατεράκης Θεόδωρος