14-1-2016.Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Αμπέλες της τ.κ. Ζάκρου για τοποθέτηση αναμεταδότη Wi-Fi.

14/01/2016 10:22  -  590 αναγνώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σητεί 14/01/2016

      ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                               

        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Αριθ.  Πρ.. 112                                   

          ************

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Διενέργεια  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας

για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου,

προς τοποθέτηση  αναμεταδότη Wi- Fiμε καταλυτική ημερομηνία την 27/01/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος Σητείας  Τερζής Λεωνίδας

 

Έχοντες υπόψη

 

  1. 1.       Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 
  1. Την  αριθ. 316/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  2. Την με αριθμό  6571/ 11-12-2015 Περιληπτική Διακήρυξη. 
  3. Το γεγονός ότι  μέχρι την  04/01/2016,  η οποία  είχε ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία   επίδοσης προσφορών, , δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά από κανένα ενδιαφερόμενο.  

 

     Διακηρύσσει  την  Διενέργεια   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  Φανερής Προφορικής και Μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση από το Δήμο  ιδιωτικού ακινήτου  στην περιοχή Αμπέλες τ. κ. Ζάκρου για την τοποθέτηση  αναμεταδότη Wi- Fi σύμφωνα με τους  ίδιους όρους  που έχουν  καταρτισθεί  με την αριθ. 316/2015 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής  και έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Τo προσφερόμενο ακίνητο  πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Να έχει  εμβαδό περίπου 100 τ. μ.

β) Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα.

γ) Να έχει οπτική επαφή με την Πάνω και  Κάτω Ζάκρο.

δ) Να έχει πρόσβαση σε δρόμο.

      Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού , κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:     

  1. 1.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι :

       -έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

      - έχει το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

2.  Δημοτική ενημερότητα  από το Δήμο Σητείας που να ισχύει  την ημέρα του διαγωνισμού.

 3. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

      Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου   και τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του)

       Τίτλο ιδιοκτησίας,   αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το  γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο  κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας  του, προσκομίζοντας παράλληλα το Ε9

4. Την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

 

Ο  φάκελος θα  συνοδεύεται  από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, θα  παραδοθεί  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας  υπόψη Γραμματείας  Οικονομικής Επιτροπής.

 

      Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κριθούν  κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.                                                                                     

 

                      Ο  Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

 

 

                             Τερζής Λεωνίδας