ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

09/02/2018 14:04  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                             

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 14 Φεβρουαρίου   έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας  και του    

    Δήμου Σητείας  για την παροχή υπηρεσιών συλλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός της λιμενικής 

    ζώνης ευθύνης  του Δ. Λ.Τ.Σ..

2.  Έγκριση  απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πίστωσης  σε βάρος Κωδικού  αριθμού  του

     προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  για την  πληρωμή  δαπάνης.

3.  Ορισμός εκκαθαριστή στην ενιαία Αρχή πληρωμών (ΕΑΠ).

4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Κουνελάκη Όλγα  για ανάπτυξη 

    τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ - ΜΠΑΡ », επί της οδού 

    Καραβελάκη 9.

5. Τροποποίηση της αριθ. 109/2014 απόφαση Δ.Σ. για την κίνηση των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ.

    με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» στην τράπεζα EUROBANK

6. Τροποποίηση της αριθ.120/2015 απόφασης του Δ.Σ ως προς τον επανακαθορισμό του οικονομικού 

    ανταλλάγματος εναπόθεσης σκαφών στο λιμένα Σητείας.

7. Περί αιτήσεων επαγγελματιών ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημοτικό Λιμενικό

    Ταμείο Σητείας  για εφάπαξ καταβολή και με δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ