ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

30/03/2018 14:06  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                             

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 3 Απριλίου  έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

 

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 Δ.Λ.Τ.Σ.

2.  Έγκριση πιστώσεων πρoϋπολογισμού  οικονομικού έτους  2018.

3.  Συγκρότηση Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, του    άρθρου 221 του

     Ν.4412/2016, για το έτος 2018.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών υπηρεσίας «Προμήθεια   και  τοποθέτηση

    υλικών εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την  εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 725/2004» ποσό 48.753,70 €.

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Κοτσώνα Αικατερίνη    για ανάπτυξη 

    τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση  μαζικής εστίασης

    παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Ελ.Βενιζέλου 66.

6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας  για το έτος

    2018, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε συνεργασία με το ΕΠΑ.Λ. Σητείας.

7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Σκανδαλάκη Χριστίνα  

    για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «Επιχείρηση μαζικής  εστίασης

    παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού Κ. Καραμανλή 38».

8. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας για προμήθεια – τοποθέτηση μονίμων Αγκυροβολίων στο λιμένα 

   Σητείας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ