3-11-2011. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΈΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

03/11/2011 14:46  -  707 αναγνώσεις

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 945/29-3-2011 Πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», του Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ο Δήμος Σητείας υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης με Α.Π.1744/26-10-2011, που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Σητείας» και δημόσια δαπάνη 49.341,61ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Ε.Ε.Κ ΣΗΤΕΙΑΣ με αριθμό μαθητών 18, για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σητείας με αριθμό μαθητών 6, για το τμήμα ένταξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας με αριθμό μαθητών 12, για το τμήμα ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας με αριθμό μαθητών 13 και για το τμήμα ένταξης του 3ου Νηπιαγωγείου Σητείας με αριθμό μαθητών 2.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός κατανέμεται στα παρακάτω 4 πακέτα ειδών:

Πακέτο Α΄: Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου – Συσκευές  

                    Εικόνας και ήχου – Διαδραστικοί Πίνακες.

Πακέτο Β΄: Έπιπλα.

Πακέτο Γ΄: Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής.

Πακέτο Δ΄: Παιδαγωγικό υλικό.

Η βελτίωση των ειδικών σχολείων και η συμπλήρωση περαιτέρω του εξοπλισμού αυτών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καλύτερη λειτουργία τους και στην κάλυψη των αναγκών που εξυπηρετούν.