18-8-2011. Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της με αρ.2/10-08-2011 συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

18/08/2011 14:41  -  657 αναγνώσεις

Στη Σητεία και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 10η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου που συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 123/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 19 μελών στη συνεδρίαση παρευρέθησαν 10 και ονομαστικά οι κάτωθι:

1.      Αντωνιδάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος  

2.      Αυγουστινάκης Ιωάννης  

3.      Παπαδάκη Ειρήνη  

4.      Κακουράκης Ιωάννης  

5.      Ορφανουδάκη Άννα  

6.      Διαλυνάς Νικόλαος  

7.      Δροσόπουλος Γεώργιος  

8.      Ζερβάκη Αικατερίνη  

9.      Φραγκούλης Αντώνιος 

10.  Τζωρτζάκης Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε με την υπ’αρ. 548/2011 απόφαση Δημάρχου η υπάλληλος του Δήμου κα Γκιάτα Ειρήνη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τόνισε την αναγκαιότητα της ίδρυσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας και την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου.

Αναγνώστηκε ψήφισμα με το οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, το οποίο θα σταλεί στους αρμόδιους φορείς.

Επίσης αποφασίστηκε η οργάνωση συνάντησης στη Σητεία, στην οποία θα κληθούν όλοι οι φορείς του Νομού (Περιφερειάρχης, Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τουρισμού κλπ), όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα της χερσαίας ζώνης λιμένος. 

Για το 2ο θέμα συζητήθηκε η εφαρμογή επιδότησης από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader των τουριστικών εκδόσεων του Δήμου, η συμμετοχή σε εκθέσεις και η προβολή του τόπου με DVD, ημερολόγια κλπ. Επίσης προτάθηκε η αλλαγή του εντύπου προβολής της Σητείας σε συνεργασία με τον ΟΑΣ.

Για το 3ο και 4ο θέμα προτάθηκε η βελτίωση της εικόνας της πόλης με δενδροφύτευση μέσω ενός σχεδίου δράσης, που θα καταρτίσει επιτροπή, η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν τα παρακάτω :

-Προτάθηκε ο άμεσος έλεγχος εγκατάστασης-αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Δήμο Σητείας.

-Έγινε αναφορά στο πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ» που θα εφαρμοστεί από το Δήμο τον προσεχή Σεπτέμβριο σε συνεργασία με την ΚΔ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων.

-Προτάθηκε η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου «ΠΕΤΡΑΣ» και η καθιέρωση αντιτίμου για την προσέλευση στον χώρο.

-Επίσης τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας του Λιμεναρχείου Σητείας με τον Δήμο για την καλύτερη αστυνόμευση της χερσαίας ζώνης λιμένος. 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως :

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

                                                  Σητεία 10-08-2011

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                 Αντωνιδάκης Μιχάλης