29-11-2011.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ)

29/11/2011 09:23  -  906 αναγνώσεις

Μετά   από   συντονισμένες   ενέργειες   της  Δημοτικής  Αρχής και της ΔΕΥΑΣ,  σύμφωνα  με  την   υπ’  αρίθ. 17728/23-11-2011 απόφαση  του   Αντιπεριφερειάρχη  Λασιθίου κ. Καστρινάκη, χορηγήθηκε ενιαία άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αορίστου χρόνου στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας  Λυμάτων Σητείας  (Βιολογικός Σητείας).

Η  χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας στον Βιολογικό Σητείας είναι   απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων, όπως   η  πρόσφατη  πρόταση  που   έχει υποβάλλει   η  ΔΕΥΑ   Σητείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και στον άξονα προτεραιότητας (2) «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» για χρηματοδότηση, με τίτλο της Πράξης «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Σητείας-Επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση» και με δημόσια δαπάνη 3.597.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.