5/1/2011 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό του κ. Λογκάκη Κων/νο ως Αντιδημάρχου Σητείας

05/01/2011 13:22  -  1083 αναγνώσεις

 

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

         Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.  

2.    Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.  

3.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,                                                              

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λογκάκη Κων/νο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

 1.    Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

 2.    Έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την πρόληψη-ετοιμότητα-αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

3.    Έχει την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους, για τις δημοτικές ενότητες Ιτάνου και Λεύκης, Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

4.    Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας.

5.    Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και του ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

 6.    Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των συνεργείων επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξωτερικού φωτισμού.

 7.    Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Χαμεζίου, Εξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας και Λάστρου  για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω  τοπικών κοινοτήτων.

 8.    Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                              Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

 

Αρχεία