5/1/2011 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό του κ. Χατζηνάκη Ιωάννη ως Αντιδημάρχου Σητείας

05/01/2011 12:43  -  778 αναγνώσεις

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Η

           Ο Δήμαρχος Σητείας Θεόδωρος Πατεράκης, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α’87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ’αριθμ.45892/11.8.010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Πρωτοβάθμιοι & Δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας με το Ν.3852/010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2,παρ.4 του Ν.3852/010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β’1292), όπως ισχύει.
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σητείας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.3852/010 και επομένως μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι,                                                               

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α.   Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζηνάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες  ως εξής:

  1.    Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

  2.    Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

  3.    Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

 4.    Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων Παλαικάστρου, Ζάκρου και τον τοπικό εκπρόσωπο Καρυδίου για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων.

 5.    Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν  στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιτάνου.

 6.    Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

 7.    Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας.

 8.    Έχει την ευθύνη καταγραφής των περιπτώσεων επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, εισηγούμενος σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο.

 9.    Έχει την ευθύνη της χορήγησης και ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

10. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών και παραχώρησης κοιν. χώρων για υπαίθρια διαφήμιση.

 11. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

12. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη των πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου (Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικές μελέτες κ.λ.π).

13. Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

14.   Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                             Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                            Θεόδωρος Πατεράκης

 

Αρχεία