26-1-2017. Αγορά διατηρητέου κτιρίου από Δήμο Σητείας.

26/01/2017 11:40  -  62 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                             

Tαχ. Δ/νση : Αλ. Παναγούλη 1                                   

                       Τ.Κ. 72300                                                           

Τηλ. : 28433 - 41345                                                                

Fax. : 28430 - 20821                                                                   

E-mail : info@sitia.gr                                                  

 

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

              Αγορά Διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμητρας Νικολάου Χιώτη και

                                            Νικολάου Ιορδάνου Σταυρίδη.

 

 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας,  ότι ο Δήμος Σητείας προέβει στην σύνταξη των υπ΄ αριθμών 10084/2016 και 10085/2016 συμβολαίων αγοραπωλησίας του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμητρας Νικολάου Χιώτη και Νικολάου Ιορδάνου Σταυρίδη προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» για το έτος 2016  αντί του ποσού των 130.000€.

Η χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 105.884,16€ βάση της υπ΄ αριθμόν 114.9/2016(ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚΟ).

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Δείτε παρακάτω σε συννημ. αρχείο το συμβόλαιο αγοραπωλησίας