10/10/2016 Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

10/10/2016 15:17  -  168 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                           Σητεία   10/10/2016

Αρ.Πρωτ: 4596

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2016,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016.

2.  Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3.  Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.)  και διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης προ/μού του Δήμου οικ. έτους  2016.

4.   Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής  γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  221  παρ.11 α  του Ν. 4412/2016.

5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας « Ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας και των Νομικών  του προσώπων έτους 2016-2017 » και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

6.   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων –μηχ/των  έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

7.   Κήρυξη άγονης, της ανοικτής προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας προς μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης.

8.   Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων Σητείας.

9.  Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής της  δημοτικής  κοινότητας  Σητείας

 

                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                             Λεωνίδας Τερζής