16/9/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16/09/2016 15:16  -  200 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                          Σητεία   16/9/2016

Αρ.Πρωτ: 4185

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21η του μηνός  Σεπτεμβρίου  έτους 2016,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016.

2.   Έγκριση ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.) και  διαγραφή δέσμευσης υποχρέωσης δαπάνης πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

3.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Σητείας.

4.  Έγκριση μετακίνησης του δικηγόρου του Δήμου Σητείας  κ. Λαντζανάκη Κων/νου.

5.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σητείας.

6.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Σητείας.

7.   Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2016.  

8.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 1-7 του Ν. 4412/2016.

9.   Ανάκληση της υπ.αριθ.171/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

10.    Κήρυξη άγονης της διενεργηθείσας δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς στέγαση των γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας  του Δήμου  Σητείας.

 

                                                                     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                        Λεωνίδας Τερζής