21/7/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/07/2016 15:05  -  186 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία   21/7/2016

Αρ.Πρωτ: 3163

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η του μηνός  Ιουλίου  έτους 2016,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 1.  Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2016.   

 2.   Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.) και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων  Κωδικών Αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου.

 3.   Έγκριση δαπανών  παγίας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων Σητείας.

 4.  Απευθείας ανάθεση «Μίσθωσης Μηχανημάτων για την κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος στο Πισκοκέφαλο».

 5.    Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της « Μίσθωσης Μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων» και διάθεση πίστωσης.

 6.     Σύνταξη έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

                                                                       Λεωνίδας Τερζής