20-5-2016. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Σητείας για θαλάσσια μέσα αναψυχής, ομπρέλες και καθίσματα.

20/05/2016 14:29  -  528 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΣΗΤΕΙΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                        ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1958

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ ΞΗ

Φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Σητείας για θαλάσσια μέσα αναψυχής, ομπρέλες και καθίσματα.

 

Ο Δήμαρχος Σητείας, έχοντας  υπόψη :

 

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τεύχος Α'') «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31 αυτού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β''ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β'') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/691ΒΈΞ2015/27.04.2015 και ισχύει σήμερα
 3. Το άρθρο  56  Ν.4384/23.04.2016
 4. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 11/1929 «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων»
 5. Την με αριθμ.  100/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
 7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

 

Διακηρύσσει

τη διενέργεια φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του δικαιώματος της απλής χρήσης  τμημάτων αιγιαλού και   παραλίας του Δήμου Σητείας,  έναντι ανταλλάγματος  για θαλάσσια  μέσα  αναψυχής , ομπρέλες και καθίσματα  όπως περιγράφονται  παρακάτω.

 

Περιγραφή των ακινήτων

 

 1. Στη Δημοτική Ενότητα  Ιτάνου:

παραλία  ΒΑΙ,  ένα τμήμα 40 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

     παραλία  Κουρεμένου, τμήματα δύο (2) για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

   - περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 89,85 τ.μ.

   - περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 184,99 τ.μ.

 

 1. Στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης:

παραλία Μακρυγιαλού περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ, τμήματα δύο (2) για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

    - έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ.μ.

    - περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ.μ     

    - παραλία Μακρυγιαλού περιοχή ΔΙΑΣΚΑΡΙ, ένα τμήμα 150,11 τ.μ. για ομπρέλες- καθίσματα.

 

3.  Στη Δημοτική Ενότητα Λεύκης:

      παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ τμήματα τρία (3) για ομπρέλες- καθίσματα:

     - περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ.

     - περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ.

     - περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 155,28 τ.μ.

 

 Οι όροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παράλιας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στις διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΔΠ0005159/ 586Β ΕΞ 2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β'') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και στο ΠΔ 11/1929 στο οποίο η ως άνω ΚΥΑ παραπέμπει, ορίζονται ως εξής:

 

''Αρθρο 1Ο

 Τόπος  τρόπος  και  ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας Οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9  (2ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου),  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την  30η Μαΐου  2016 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα:

 

Για την παραλία ΒΑΙ,  (40 τ. μ. ) ώρα   10:.30   

Για την παραλία Κουρεμένου

α) Περιοχή  ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ   (89,85 τ. μ.) ώρα  10:45  

β) Περιοχή  ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ (184,99 τ. μ.),  ώρα 11:.00

Παραλία Μακρυγιαλού   περιοχή Ανάληψη :

- έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ.μ., ώρα 11:15 

- περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ. μ  11:30   

- περιοχή ΔΙΑΣΚΑΡΙ, 150,11 τ. μ. ώρα 11:45.

 Παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ:  

-περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ., ώρα 12:00  

-περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ. ώρα 12:15  και

-περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 122,68 τ.μ., ώρα 12:30.

 

Η δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή. Η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιάδοχα από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διεξαχθεί εκ νέου την 4η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 μέχρι 12:45 με τους ίδιους όρους (τρεις ημέρες από την επομένη της ημ/νίας διεξαγωγής της δημοπρασίας στις οποίες λαμβάνεται υπόψη και η ημέρα τοιχοκόλλησης (άρθρο 37 ΠΔ 11/1929) ενώ η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί μόνο στον τόπο της δημοπρασίας επί αποδείξει της δημοτικής Αρχής.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο αμέσως προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να παρουσιάσει το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, ήτοι έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία , συντάσσεται έκθεση από τη διενεργούσα την Δημοπρασία Επιτροπή, προσαρτώμενη στα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία συνυποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 2Ο

Το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, η Οικονομική Επιτροπή αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή στο αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από το υπόβαθρο ή το απόσπασμα του εδαφίου β'' της παρ. β'' του άρθρου 10 της με αρ. οι διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β''ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β'') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Ο Πρ/νος της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και τις διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586 Β'' ΕΞ 2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β'') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Πρ/νου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπάλληλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν η ως άνω Αρχή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού, υποδεικνύει στο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας ή το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος.

Στη συνέχεια ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/Αυτ/λές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού , μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

 

Άρθρο 3ο

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής  εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος ο υπογράφων την αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό πλειοδότη (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή των νομίμων εκπροσώπων αυτού (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και του εγγυητή αυτού

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου περί συμμετοχής στη δημοπρασία.

5. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πληρεξούσιο έγγραφο - έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

6. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Δήμου, χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς όπως αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 της παρούσης , υπολογιζόμενου στο μίσθωμα ολόκληρου του χρόνου της μίσθωσης, ως εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ή σε περίπτωση επαναληπτικής δημοπρασίας , ίσου με το 1/10 της επιτευχθείσης κατά την ακυρωθείσα δημοπρασία προσφοράς ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας για το ίδιο ποσό ή τέλος πιστοποιητικά της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής , που βεβαιώνει το είδος και την αξία της ακίνητης περιουσίας του πλειοδότη, πιστοποιητικό του αρμόδιου υποθηκοφύλακα που βεβαιώνει ότι τα ανήκοντα στον πλειοδότη ακίνητα κτήματα είναι ελεύθερα πάσης υποθήκης και κατασχέσεως, προς δε συμβόλαια αγοραπωλησίας, αν υπάρχουν τέτοια, που να βεβαιώνουν την αξία των αυτών κτημάτων, ώστε κατά την εκτίμηση των διενεργούμενων την δημοπρασία αρχών να παρέχεται, δια της επ''αυτών εγγραφής πρώτης υπέρ του Δήμου υποθήκης, ασφάλεια δια το 1/10 του ελαχίστου όρου προσφοράς ή της επιτευχθείσης κατακυρωθείσα δημοπρασία προσφοράς.

Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη μετά την υπογραφή της συμβάσεως, θα αντικαθίσταται με άλλη, της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί στο ήμισυ του επιτευχθέντος από τη δημοπρασία συνολικού μισθώματος , για την εξασφάλιση της έγκαιρης, και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών, καταβολής του μισθώματος.

Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους υπόλοιπους πλειοδότες μετά το πέρας της δημοπρασίας

7. Αξιόχρεος εγγυητής για να εγγυηθεί υπέρ του πλειοδότη και για την ακριβή εκπλήρωση των υπό αυτού αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) προς τους οποίους υποχρεούται σε καταβολή εισφορών

9. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον οικείο του ασφαλιστικό φορέα και το ΙΚΑ .

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας και για το ίδιο το νομικό πρόσωπο και για τα μέλη που το απαρτίζουν μεμονωμένα.

10. Φορολογική ενημερότητα.

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημ/νία διενέργειας της δημοπρασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συμμετέχοντα, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα παραπάνω

12. Δημοτική ενημερότητα

13. Απόσπασμα ποινικού μητρώου - εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του -έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου και υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής τους ταυτότητας είναι:

• φυσικά πρόσωπα

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο. Ε. και Ε. Ε.

• διαχειριστές Ε.Π.Ε.

• Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.

• σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Προκειμένου για νομικό πρόσωπο προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι αναφερόμενα, ανάλογα με τη μορφή του, έγγραφα:

Σε περίπτωση Α. Ε.

1. Πρόσφατα κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ σύστασης της ανώνυμης εταιρείας και ΦΕΚ κωδικοποίησης του πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι το καταστατικό της εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που τροποποιήθηκε βεβαίωση για τις σχετικές τροποποιήσεις.

3. Αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την εκλογή του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου της και αντίγραφο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα, μετά των σχετικών δημοσιεύσεων στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Αν η προσφορά υποβάλλεται από εταιρεία άλλης νομικής μορφής από αυτή της ανωνύμου εταιρείας:

1. Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή (ιδρυτικό έγγραφο - συστατική πράξη της εταιρείας), καθώς και το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας, αν η δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Αντίγραφο του πρακτικού του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας που διόρισε τους εν ενεργεία νόμιμους διαχειριστές και εκπροσώπους της.

 

Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία εταιρειών,

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'' 75), με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ταυτόχρονα ή μεταγενέστερα της σύνταξής της, υπογεγραμμένη από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που απαρτίζουν την ένωση ή κοινοπραξία, η οποία θα περιέχει πλήρη στοιχεία των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών, καθώς και αναφορά στους βασικούς όρους της λειτουργίας της.

Στη δήλωση αυτή, επίσης, θα καθορίζεται το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της ένωσης ή κοινοπραξίας, στο οποίο θα πρέπει να έχει νομότυπα παρασχεθεί εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης των απαρτιζόντων την ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών και θα προσκομίζεται το σχετικό εξουσιοδοτικό έγγραφο. Επιπλέον, τα ως άνω έγγραφα (υπό στοιχ. 1-3 για την περίπτωση της ανωνύμου εταιρείας και 1-2 για την περίπτωση εταιρείας άλλης νομικής μορφής) θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και την βάση της δημοπρασίας  ορίζεται το ποσόν σε  ευρώ  ανά τετραγωνικό  μέτρο  αναλυτικά για   κάθε τμήμα όπως  παρακάτω    

Για την παραλία ΒΑΙ   (40 τ. μ.) εξήντα  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (60,00 €/Μ2)  

Για την παραλία Κουρεμένου

α) Περιοχή  Πλακοπούλες  (89,85 τ.μ.)

     εικοσιπέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (25,00 €/Μ2)     ,

β) Περιοχή  Πλακοπούλες (184,99 τ.μ

     εικοσιπέντε  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (25,00 €/Μ2) 

Παραλία Μακρυγιαλού

     περιοχή Ανάληψη :

- έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ.μ.,

       δέκαπέντε  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (15,00 €/Μ2) 

    - περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ.μ  

      δεκαπέντε  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (15,00 €/Μ2) 

     περιοχή ΔΙΑΣΚΑΡΙ, 150,11 τ.μ.

   δεκαπέντε  ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (15,00 €/Μ2) 

Παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ:  

- περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ.,

     δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (12,00 €/Μ2) 

-    περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ.

      δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (12,00 €/Μ2) 

 - περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ

    δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο  (12,00 €/Μ2) 

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη πλέον χαρτοσήμου (3,6%) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Το μίσθωμα προκαταβάλλεται κατά ποσοστό 50% τοις μετρητοίς, (ήτοι το 30% υπέρ του Δημοσίου και θα καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ το υπόλοιπο 20 % θα καταβληθεί στο Δήμο) με την υπογραφή της σύμβασης. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί μέχρι 31-8-2016.

Για το ποσό που θα καταβληθεί στις 31-8-2016 ο μισθωτής θα προσκομίσει εντός 10 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία θα επιστραφεί με την εξόφληση του μισθώματος. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του μισθώματος στην παραπάνω ημερομηνία θα καταπέσει για το οφειλόμενο ποσό υπέρ του Δήμου.

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% από το ως άνω κατώτατο όριο μισθώματος (άρθρο 34 παρ. 6 ΠΔ 11/1929) και κάθε επόμενη προσφορά να είναι τουλάχιστον 3% ανώτερη από την προηγούμενη προσφορά.

Ο μισθωτής για κανένα λόγο δεν δικαιούται μείωσης του μισθώματος.

Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή πλειοδότη.

 

Άρθρο 5ο

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του  εάν δε κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφεται δι''άλλου παρουσία δύο μαρτύρων που προσυπογράφουν. Η παρά του πλειοδότη και εγγυητή προσυπογραφή περιττεύει, όταν η κατακύρωση γίνεται βάσει έγγραφης προσφοράς τους.

Αν αμέσως μετά το πέρας της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής δεν υπογράψουν αμφότεροι τα πρακτικά, η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας μέσω του Προέδρου της προσκαλεί τον πλειοδότη αυθημερόν εγγράφως και επί αποδείξει δια των Αστυνομικών Αρχών ή υπαλλήλου του Δήμου, όπως συμμορφωθεί με τα ανωτέρω εντός 24 ωρών , επί απειλή αναπλειστηριασμού εις βάρος του. Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής  ενεργείται οίκοθεν εις βάρος του αναπλειστηριασμός κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του ΠΔ 11/1929.

Ο εγγυητής ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια και τη σχετική Σύμβαση, θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη - μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και κάθε σχετική υποχρέωσή του, στερούμενος του ευεργετήματος της ένστασης διζήσεως και διαιρέσεως, από τα οποία θα παραιτηθεί με σχετική δήλωσή του κατά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Μετά την υπογραφή τους τα πρακτικά υποβάλλονται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δια κοινής αιτιολογημένης εκθέσεως περί του συμφέροντος ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, συνοδευόμενα από τη διακήρυξη και τις αποδείξεις της δημοσίευσής τους προς έγκριση ή ακύρωση.

 

Άρθρο 6ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Άρθρο 7ο

Το πρακτικό της δημοπρασίας μετά τη λήξη της υπογράφεται από τον πλειοδότη, τον εγγυητή αυτού, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υπόκειται δε σε έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μη έγκρισής του για οποιονδήποτε λόγο από την Οικονομική Επιτροπή, ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

Ο μισθωτής εντός 10 ημερών από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή υποχρεούται όπως προσέλθει στο Δήμο για την υπογραφή της σύμβασης , μετά από έγγραφη ενημέρωσή του.

 

Άρθρο 8ο

O Δήμος αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας/ Αυτ/λές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε 3 αντίγραφα. Σε αυτό προσαρτώνται το έγγραφο της σύμφωνης γνώμης του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ή τυχόν υποδείξεις αυτού συνοδευόμενο από οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30 % επί του τελικού μισθώματος και επισυνάπτονται i) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός, ϋ) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., iii) απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

Με το μισθωτήριο αποστέλλεται με ποινή ακυρότητάς του και το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης (άρθρο 10 της σχετικής ΚΥΑ).

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας , λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτότυπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου και του Δήμου .

Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο .

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης χορήγησης άδειας από οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο , ούτε απαλλάσσεται αυτός από την πληρωμή του μισθώματος , εάν δεν έκανε χρήση αυτού άνευ υπαιτιότητας του Δήμου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τις τυχόν υφιστάμενες επί του κτήματος δουλείες.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος εξαιτίας βλάβης από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία η οποία επέρχεται από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφεξής.

 

Άρθρο 9ο

Απαγορεύονται στους παραχωρηθέντες χώρους, ρητά τα παρακάτω:

1. Η επέκταση πέραν του παραχωρημένου χώρου.

2. Η περίφραξη του παραχωρούμενου χώρου.

3. Η αναίρεση με οποιοδήποτε τρόπο του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα.

5. Η κάθε είδους τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας ή φωτεινής επιγραφής.

6. Η τοποθέτηση ενσύρματων η ασύρματων υλικών εντός του χώρου των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αναμετάδοση ήχου ή εικόνας.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του εκμισθωτή είναι και η μέριμνα για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του παραχωρηθέντος χώρου.

Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της.

Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται από το Δήμο στις αρμόδιες υπηρεσίες

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου , τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση ενώ σε ό, τι αφορά τη λήψη μέτρων προστασίας θα ισχύει το άρθρο 12 της με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β''ΕΞ2015/9-4-2015 ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .

Το Δημόσιο θα δύναται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση όταν λαμβάνει ανάγκη των μισθίων είτε αυτό , είτε οι λοιπές κρατικές υπηρεσίες και εν γένει για λόγους γενικού συμφέροντος αλλά πάντοτε κατόπιν προμήνυσης κοινοποιούμενης επί αποδείξει στον μισθωτή ένα μήνα πριν τη διάλυση. Ο μισθωτής, ουδεμία δύναται εκ της τοιαύτης διάλυσης να αξιώσει αποζημίωση , δικαιούμενος μόνο την απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής την ανάληψη του μη δεδουλευμένου μισθώματος.

Λυμένης της μίσθωσης μονομερώς από το Δημόσιο, κάθε δικαίωμα συσταθέν από το μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται ως μη υπάρχον απέναντι σε αυτό.

 

Άρθρο 10ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έως την 31/12/2016 εφόσον τηρηθούν από τον τελευταίο πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης. Σιωπηρή αναμίσθωση, καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή απαγορεύονται απολύτως. Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να απομακρυνθεί και να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Τυχόν ζημίες θα επιβαρύνουν τον μισθωτή. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στο Δήμο τη χρήση του μισθίου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αίτια λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 1/3 του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος συμβεί στο χώρο που εκμισθώνει.

 

Άρθρο 11ο

Αναλυτική διακήρυξη, αφού αυτή λάβει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 της σχετικής με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β''ΕΞ2015/9-4-2015 ΚΥΑ, θα δημοσιευθεί δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας  όπως παρακάτω:

 • με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των  δημοτικών καταστημάτων :  Σητείας,   Ιτάνου   Ανάληψης. και Λεύκης
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 • στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Λασιθίου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη της κάθε δημοπρασίας

αναλογικά

 

Άρθρο 12ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 επόμενα του Π.Δ. 11/1929.

Άρθρο 13ο

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και του πλειοδότη, θα αναφέρεται ότι οι όροι της παρούσας διακήρυξης, οι οποίοι αφορούν στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους που απορρέουν από τη σύμβαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, ακόμα και αν δεν περιληφθούν σ'' αυτή, ενώ για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται στην παρούσα Διακήρυξη εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τεύχος Α'') όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, οι διατάξεις της αρ. ΔΔΠ0005159/586Β''ΕΞ2015/7-4-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015, τ.Β'') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα , οι διατάξεις του Π.Δ. 11/1929 «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων»  οι σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

Άρθρο 14ο

H σύμβαση μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση δραστηριότητα των

 

Άρθρο 15ο

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση  Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9. Τηλέφωνο 2843340541 & 2843340542   FAX 2843-0-29243  Αρμόδιοι Υπάλληλοι  κ. Ζουμάκης Ιωάννης & κ. Βλαχάκη Μαρία.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση

 

                Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

 

 

 

                   Λεωνίδας Τερζής