18-8-2016. Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σητείας.

18/08/2016 13:21  -  248 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σητεία    18/8/2016

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                                         Αρ. Πρτ :  3615

            * * * * * * *                                                

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         

 

Ταχ.Δνση  :    Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                                                    Προς  

                          723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλέφωνο :   2843-3-40541-542                                                   Μέλη  Οικονομικής  Επιτροπής

Fax.              :  2843024584 & 29243                                               (Όπως πίνακας αποδεκτών)

E-mail        :   zoumakis@sitia.gr

E-mail        :     vlahaki@sitia.gr

 

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22η του μηνός  Αυγούστου   έτους 2016,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.        Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

  1. 2.        Έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2016.   

 

  1. 3.        Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Α.Υ.) και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων  Κωδικών Αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου.

 

 

  1. 4.        Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος, για την προμήθεια  «Μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας».

 

  1. 5.        Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της εργασίας:  «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης».

 

  1. 6.        Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού,  για την ανάδειξη

         Αναδόχου εκτέλεσης της « Μίσθωσης Μηχανημάτων»  προς εκτέλεση του έργου   

        Βελτίωση Δημοτικών & Αγροτικών δρόμων για τη   διευκόλυνση πρόσβασης  

                  πυροσβεστικών & λοιπών οχημάτων.

 

 

  1. 7.      Απευθείας ανάθεση μίσθωσης  «Ανυψωτικού  μηχανήματος  για κλάδευση και κοπή πολύ ψηλών δέντρων». 

 

  1. 8.      Λήψη απόφασης  για άσκηση ή  μη  ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του από 15/7/2016 κατασχετηρίου σε εκτέλεση της με αρ. 233/2014 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Λασιθίου.

 

  1. 9.      Έγκριση δαπανών  παγίας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων Σητείας.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                      

Τακτικά μέλη

  1. Τσιριγωτάκη-Τσικαλάκη Ντορέττα                                            

2.   Αντωνιδάκης Μιχάλης                                                                    Τερζής Λεωνίδας

3.  Καραμανωλάκης Νικόλαος

4.   Σφενδουράκης Ιωάννης                                                      

5.  Χριστοδουλάκης Παύλος

6. Πλακαντωνάκης Νικόλαος

....

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας                                                   

ή κωλύματος συμμετοχής να ενημερώσουν                                                          

την υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού                                                         

                                                                                                                        

 Αναπληρωματικά Μέλη

1.  Βοβατζάκης Βασίλης

2.  Λογκάκης Κων/νος

3.  Κατσαράκης Ιωάννης

4.  Κιουπάκης Αλέξανδρος

5.  Καλαμπόκης Χριστόφορος